Javne komunikacije

Cilj programa Javnih komunikacija je predstavljanje politika koje unaprjeđuju mehanizme komunikacije i interakcije između građana sa jedne i vlasti/javne administracije sa druge strane, kreirajući uslove za inkluzivnu, deliberativnu politiku osjetljivu na potrebe građana.

Javna komunikacija se smatra prostorom i mehanizmom za interakciju između države, medija i građana u društvu zbog niza razloga. Najprije, reprezentativna demokratija nije moguća bez nezavisnih, slobodnih i profesionalnih medija. Drugo, vlast postaje sve izraženiji komunikator zahvaljujući nizu faktora i procesa. Konačno, brz razvoj interneta, socijalnih medija i participatornih oblika komunikacije stvaraju poticajnu okolinu za stvarnu participatornu demokratiju. Analitika se posebno fokusira na razvoj komunikacijskih kapaciteta javne administracije. Osim toga, usmjereni smo na omogućavanje boljeg pristupa javnim komunikacijama za različite socijalne grupe, kao i jačanje njihovih kapaciteta za uključivanje u javni dijalog sa različitim društvenim akterima. Naš fokus je također i na pitanjima nezavisnosti medija, te reformi javnog radio-televizijskog servisa. Ovaj program je razvijen i implementiran kroz stratešku saradnju sa Mediacentrom Sarajevo.

Publikacije

2011

2017

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini
Nidžara Ahmetašević , Tea Hadžiristić

2016

2015

2014

Međunarodna podrška medijima Bosne i Hercegovine: pouke
Tarik Jusić, Nidžara Ahmetašević

2013

2010