Konferencija Budućnost javnih servisa na Zapadnom Balkanu: tranzicija bez kraja?

Adresa:

Fra Filipa Lastrića 2, 71000 Sarajevo

Odjel za komunikacije i medijska istraživanja Univerziteta u Fribourgu, Švicarska i Centar za društvena istraživanja Analitika organizuju međunarodnu konferenciju “Budućnost javnih servisa na Zapadnom Balkanu: tranzicija bez kraja?”

Cilj konferencije je razmotriti ulogu, funkcionisanje i budućnost javnih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Srbiji – uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se ovi servisi razvijali te ulogu koju je Evropska unija igrala u ovim procesima. Iako je proces transformacije iz državnih medija u javne servise bio vođen kako bi se formalno ispunili zahtjevi iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, naišlo se na brojne poteškoće. Politizacija države, ubrzana komercijalizacija medijskogsektora u kombinaciji sa ekonomskom krizom, finansijskom nestabilnošću, klijantelistički lobiji i brza proliferacija novih medijskih platformi i tržišta rezultirali su neuspjehom u kreiranju okruženja pogodnog za razvoj nezavisni  javnih servisa. Na poslijetku, njihova uloga, nadležnosti i opstanak dovedeni su u pitanje.

Do danas, niti jedna debata nije dubinski niti u odgovarajućem obimu razmatrala ovo pitanje. Ono što nedostaje su detaljne i sistematične empirijske studije koje bi pomogle da se objasne aktuelni trendovi i da se dođe do smjernica za mogući napredak.

Ova konferencija ima cilj ponuditi komparativni pregled i analizu aktuelnih trendova i izazova s kojima se suočavaju javni servisi u regiji, a sve kako bi se pokrenula debata i kreirale nove prespektive za javne servise u izuzetno dinamičnom i izazovnom okruženju. Posebna pažnja bit će posvećena daljnjem usklađivanju zakonodavstva sa standardima EU, ekonomskim i tržišnim potrebama, ali i tehničkim izazovima koji se kreću od digitalizacije do korištenja novih medija.

Ova konferencija organizirana je u sklopu projekta “Perspektive i razvoj javnih medijskih servisa: Komparativna studija razvoja javnih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, kojeg finansira Swiss National Science Foundation kroz program SCOPES (Naučna saradnja između Istočne Evrope i Švicarske).
Teme: Media and Democratization