Ka proaktivnoj transparentnosti u Bosni i Hercegovini

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika ukazuje na to da se u zakonski okvir o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini trebaju uključiti i odredbe o proaktivnom objavljivanju informacija u posjedu javnih institucija. 

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

U debati o pravu na pristup informacijama u BiH do sada je gotovo u potpunosti bio zanemaren princip proaktivnog objavljivanja informacija u posjedu javnih tijela, koji je odavno prepoznat kao dobra praksa u kontekstu prava na pristup informacijama i čini dio institucionalnih okvira mnogih država. Policy memo Analitike ističe da napori vlasti u BiH da usaglase Zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom nivou sa Konvencijom Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima trebaju uzeti u obzir i ovaj pricip, koji je, upravo kroz ovu konvenciju, prvi put kodificiran u međunarodnom pravu.