Kako pristupiti izradi akcionog plana Bosne i Hercegovine u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?

Nakon što je Bosna i Hercegovina (BiH) 24. septembra 2014. godine postala 65. članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), od nje se očekuje da do kraja juna 2015. godine izradi akcioni plan sa listom aktivnosti i prioriteta u oblastima transparentnog i odgovornog rada vlasti, učešća građana u procesu donošenja odluka, te korištenja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za povećanje otvorenosti vlasti.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Riječ je o dvogodišnjem planu aktivnosti, u kojem se definiraju prioriteti za državu u odnosu na ključne oblasti OGP-a i kojim se članice obavezuju na ispunjavanje ciljeva iz Deklaracije o otvorenoj vlasti. OGP predviđa da se akcioni plan izradi kroz proces javnih konsultacija između institucija vlasti, civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera.

Uzevši u obzir standarde i principe OGP-a, te iskustva drugih zemalja, policy memo predlaže da se izrada nacrta akcionog plana vrši kroz široke javne konsultacije, uz učešće predstavnika civilnog društva, privatnog sektora i akademske zajednice.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Policy memo možete preuzeti OVDJE.
Policy memo na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.