Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

Centar za društvena istraživanja Analitika, počevši od decembra 2013. godine, radi na provedbi projekta „Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine“.

Projekat finansira Vlada Velike Britanije, a implementira se u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK).

Cilj projekta jeste jačanje kapaciteta APIK-a u oblasti interne i eksterne komunikacije, kao i domenu sprovođenja kampanja za informisanje javnosti. U skladu sa mandatom, APIK treba da igra centralnu ulogu u koordiniranju aktivnosti ključnih institucija zaduženih za sprečavanje i borbu protiv korupcije. Kako bi ispunila svoj zadatak, Agenciji su potrebni kapaciteti za provođenje javnih kampanja, podrška javnosti za antikorupcijske reforme, te uspostavljeni mehanizmi za saradnju sa relevantnim državnim i entitetskim agencijama, organizacijama civilnog društva i ostalim društvenim akterima. U skladu s tim, uspješno obavljanje poslova u domenu prevencije i koordinacije borbe protiv korupcije direktno ovisi od komunikacijskih kapaciteta APIK-a.

U sklopu projekta, fokus će biti stavljen na nekoliko ključnih aktivnosti:

-    Revizija komunikacijskih praksi i procedura APIK-a radi boljeg razumijevanja trenutnog djelovanja i mogućnosti u oblasti strateških komunikacija i definiranja realnih ciljeva razvoja komunikacijskih funkcija agencije;
-    Identifikovanje najboljih praksi u domenu strateškog komuniciranja agencija i sličnih tijela zaduženih za borbu protiv korupcije u zemljama EU-a i OECD-a, koje bi poslužile kao vodilja za izradu komunikacijskih politika i planova APIK-a;
-    Izrada odgovarajuće strategije komuniciranja, te pravilnika, protokola i vodiča kao i efektivnih mehanizama za komunikaciju APIK-a sa državnim institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima i širom javnosti;
-    Obuka osoblja i jačanje kapaciteta APIK-a za implementaciju aktivnosti definiranih strateškim komunikacijskim planom.

Projekat traje od decembra 2013 do marta 2015. godine.

Vrijednost projekta: 118.074,95 GBP

Donator: Vlada Velike Britanije
 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Donatori

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

Osoblje

Tarik Jusić
Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
Nermina Sadiković
Davor Marko
Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
Jelena Hadžiosmanović

Collaborators

Helen MacKintosh

Partneri

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH