Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu

Ova studija razmatra trenutni položaj, ulogu i funkcionisanje Radiotelevizije Kosovo (RTK) - u dijahronijskoj perspektivi - od njenog osnivanja 1999. godine do danas. Studija istražuje da li kontekst u kojem javni radiotelevizijski servis djeluju na Kosovu pruža pogodno okruženje za njegovu budućnost i kontinuirani razvoj, te kako je to povezano sa tekućim trendovima na globalnom i nivou EU, koji utiču na razvoj javnih radiotelevizijskih servisa.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Naser Miftari

Download

U nastojanju da se osigura koherentan pogled na sadašnjost i perspektive razvoja RTK-a, studija pokušava odgovoriti na tri pitanja: Prvo se pitanje odnosi na proces inicijalnog usvajanja medijske politike i na ulogu koju različiti akteri imali  u donošenju medijske politike (npr. utjecaj EU, lokalnih političkih elita itd.). Drugo pitanje istražuje trenutnu situaciju javnih radiotelevizijskih servisa i obim provedbe trenutnih medijskih politika. Treće pitanje nastoji dobiti odgovor o razvojnoj perspektivi javnog radiotelevizijskog servisa na Kosovu.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).