Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti

Adresa:

Plava sala, Parlamentarna skupština BiH, Trg BiH 1

U Parlamentarnoj skupštini BiH je 01. decembra održana konferencija pod nazivom "Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH: Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti", čiji je cilj bio promocija vrijednosti i principa globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), kao i obaveza koje proističu iz članstva Bosne i Hercegovine u ovoj inicijativi.

Pridruživanjem ovoj inicijativi u septembru 2014. godine, BiH je preuzela obavezu da će u periodu od januara do juna 2015. godine izraditi dvogodišnji akcioni plan sa listom konkretnih mjera i aktivnosti koje će rezultirati unapređenjem odgovornosti i otvorenosti vlasti. No, ovaj rok nije ispoštovan, budući da nije imenovana vodeća institucija ili koordinaciono tijelo koje bi bilo zaduženo za pokretanje procesa izrade akcionog plana, te nadzora njegove implementacije. Na konferenciji je istaknuto kako je neophodno ubrzati proces formiranja nadležnog koordinacionog tijela, kako bi akcioni plan za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast bio kreiran do juna 2016. Imajući u vidu da se akcioni plan razvija u saradnji sa civilnim društvom, prijedlozi mjera koji su formulirani na javnim konsultacijama održanim tokom 2015. godine u Sarajevu, mogu biti dobra osnova za dalje aktivnosti u ovom polju. Prijedlozi mjera objavljeni su na stranici ogp.ba.

Učesnici konferenciji imali su priliku upoznati se i sa načinima na kojima su druge zemlje iskoristile Partnerstvo za otvorenu vlast da provedu brojne reforme u oblasti upravljanja i pružanja usluga građanima. O praksama u Velikoj Britaniji, koja je jedan od lidera u oblasti otvorenih podataka, govorila je Eleanor Stewart iz Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije. Tomislav Vračić iz Ministarstva uprave Hrvatske prezentirao je postignuća ove zemlje u okviru OGP inicijative, koja između ostalog uključuju i portal za pristup elektronskim uslugama javne uprave pod nazivom „e-Građani“. Ovaj projekat je osvojio prvu nagradu na ovogodišnjem OGP globalnom samitu održanom u Meksiku.

U sklopu konferencije pokrenuta je rasprava o modernizaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, te su predstavljene preporuke za unapređenje nadzora i provedbe ovog zakona, dostupne i u najnovijem policy brief-u Analitike, kao i prijedlozi amandmana kojima se propisuje obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Događaj je okupio predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnike javnih institucija uključenih u realizaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predstavnike međunarodne zajednice, organizacije civilnog društva te stručnjake u ovoj oblasti.

Konferenciju su organizovali Centar za zastupanje građanskih interesa, Centar za društvena istraživanja Analitika, Ministarstvo pravde BiH, uz podršku Evropske unije i Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast