Održan okrugli sto o zaštiti ličnih podataka u kontekstu objavljivanja sudskih i tužilačkih akata na internetu

Adresa:

Hotel Bristol, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Analitike - Centra za društvena istraživanja, u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, 14. marta 2014. godine u Sarajevu je održan okrugli sto o temi: "Opći principi objavljivanja sudskih odluka i tužilačkih akata na internetu: Dosadašnji rezultati rada Radne grupe VSTV-a BiH".

Prepoznajući potrebu za utvrđivanjem principa za objavljivanje sudskih i tužilačkih akata na internetu u BiH, VSTV BiH je formiralo odgovarajuću Radnu grupu s osnovnim ciljem da utvrdi prijedlog smjernica za jedinstveno postupanje u ovoj oblasti u BiH. Na okruglom stolu članovi Radne grupe VSTV-a predstavili su nacrt smjernica, kao radni dokument koji ima za cilj da formulira okvirne principe za objavljivanje sudskih odluka i tužilačkih akata od strane pravosudnih institucija na internetu tokom provođenja istrage, podizanja optužnica i nakon izricanja presuda. Taj dokument se trenutno razmatra u okviru Radne grupe, koja bi tokom aprila 2014. godine trebala da uputi prijedlog teksta smjernica VSTV-u na razmatranje i usvajanje.

 

Okruglom stolu su prisustvovali  predstavnici pravosuđa, civilnog društva i akademske zajednice. Učesnici  su diskutovali o ključnim principima koje treba imati u vidu prilikom utvrđivanja pravila za objavljivanje sudskih odluka i tužilačkih akata na internetu u BiH, te o balansu između javnog interesa i prava na zaštitu privatnosti u sudskim postupcima.  

Panelisti su istakli da bi potvrđene optužnice i presude u predmetima ratnih zločina, organiziranog kriminala i korupcije, kao i drugih teških krivičnih djela  koja izazivaju veliko interesovanje javnosti i za čije transparentno procesuiranje svakako postoji javni interes, trebale biti objavljivane na internet stranicama pravosudnih institucija, te da ime i prezime osuđenog lica u pravilu treba da bude naznačeno u takvoj optužnici, odnosno presudi. Također je istaknuto da je potrebno respektirati različite kapacitete sudova i tužilaštava u domenu komuniciranja s javnošću, te predvidjeti i opciju da se umjesto integralnih tekstova optužnica objavljuju odgovarajući informativni sadržaji, koji bi bili u neanonimiziranoj formi i sa jasnim i preciznim formulacijama, a radi njihovog boljeg razumijevanja od strane javnosti kojoj su namijenjeni. Učesnici su tako ukazali na to da saopštenja za javnost o potvrđenim optužnicama često nisu precizno napisana, te da to uzrokuje nejasnoće u pogledu djela koje se konkretnoj osobi stavlja na teret.

Mira Smajlović, sutkinja Suda BiH i predsjedavajuća Radne grupe VSTV-a, istakla je da je za presude koje su od interesa za javnost, potrebno utvrditi obim ličnih podataka koji će biti sadržan u presudama objavljenim putem interneta.

“Treba predvidjeti da ime i prezime, eventualno ime oca bude identifikacioni podatak koji će se ograničiti samo na tu kategoriju podataka utoliko što bi mogao tog počinioca djela razlikovati od neke druge osobe sa istim imenom i prezimenom”, izjavila je Mira Smajlović. 

U okviru drugog panela, osnovni principi nacrta smjernica su razmatrani iz perspektive javnosti i medija, kao i u odnosu na zemlje regije i Evropske Unije. Pored toga, diskutovano je o aktuelnom zakonskom okviru, te praksi i izazovima u domenu buduće regulacije ove problematike u BiH. Tokom panela je naglašeno da treba uzeti u obzir da su suđenja po zakonu javna, te da se, s obzirom na ograničene kapacitete medija i šire javnosti da prate suđenja, njihova javnost prevashodno osigurava proaktivnim objavljivanjem cjelovitih presuda.

Naglašeno je da objavljivanje ličnih podataka može biti i u interesu optužene osobe. “U slučaju oslobađajuće presude, bitno je da se objavi i kategorija ličnih podataka, jer ukoliko se ne objavi, a prethodno se pisalo kako je osoba uhapšena, kršimo direktno prava tog lica da pokažemo da je pravosnažno oslobođeno”, konstatovala je Erna Mačkić, glavna urednica BIRN-a.

Panelisti su istakli potrebu jedinstvenog okvirnog reguliranja ove materije. Tako je npr. istaknuto da su pune informacije o optuženim, odnosno prvostepeno osuđenim licima nužne da bi se na pravi način mogao pratiti tok postupka pred drugostepenim sudom.

Okrugli sto je realiziran u okviru Projekta „Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa: Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku”, koji zajednički implementiraju Analitika - Centar za društvena istraživanja i Udruženje tužilaca Federacije BiH, a uz tehničku podršku USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II).

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska pravaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje