Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini

Ova studija ispituje budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini posmatrajući njihov razvojni put i njihovu trenutnu situaciju, pritom uzimajući u obzir složene kontekstualne izazove. Studija tvrdi da transformacija javnih emitera u prave javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini do sada nije uspela kada je riječ o osnovnim elementima takvog sistema: finansiranje, nezavisnost, obaveze i usvajanje novih tehnologija.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Nidžara Ahmetašević Tea Hadžiristić

Download

Uzimajući u obzir izazove sa kojim se susreću javni servisi u BiH, ova studija razmatra tri aspekta relevantna za razumijevanje njihove razvojne perspektive. Prvo, razvoj političkog okvira javnih radiotelevizijskih servisa se ispituje posmatrajući kako su usvojene početne medijske politike i koju su ulogu u procesima donošenja tih politika imali ključni akteri, kao što su EU, međunarodni donatori, lokalne političke elite i civilno društvo. Posebna pažnja se pridaje istraživanju utjecaja kojeg kriteriji pristupanja EU imaju na donošenje politika u oblasti javnih radiotelevizijskih servisa. Drugo, trenutna situacija funkcionisanja javnih radiotelevizijskih servisa u BiH je analizirana, a posebna pažnja posvećena je političkim, pravnim i financijskim faktorima. Konačno, studija istražuje budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u kontekstu rapidnih promjena višekanalnog okruženja vođenih konvergencijom, digitalizacijom i širenjem društvenih medija i novih medijskih platformi.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).