Mapiranje ključnih prepreka za ravnopravno učešće privrednih subjekata u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Centra za društvena istraživanja Analitika se bazira na rezultatima istraživanja, provedenog tokom 2014. godine, čiji je osnovni cilj bio identificirati ključne prepreke s kojima se privredni subjekti u BiH suočavaju u postupcima javnih nabavki u BiH.

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje
Editor

Download

Istraživanje i izvještaj su urađeni u okviru projekta koji finansira EU “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”, a koji zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Projekt sufinansira Vlada Velike Britanije.

Ispitanici su naveli da postoje brojne manjkavosti u provođenju postupaka javne nabavke u BiH, što za posljedicu ima odstupanje od principa konkurentnosti, transparentnosti, nediskriminacije i efikasnog trošenja javnih sredstava. Rezultati istraživanja su, između ostalog, pokazali da značajan broj privrednih subjekata smatra da se zloupotrebe i nepravilnosti dešavaju u fazi pripreme tenderske dokumentacije, ali i tokom provođenja postupka i realizacije ugovora.

Većina ispitanika smatra da je korupcija, u obliku mita ili druge vrste zloupotrebe javnih ovlasti za ličnu korist, prisutna u javnim nabavkama, te da je za dobijanje poslova u javnim nabavkama potrebno imati političke i lične veze. Pored toga, poslovna zajednica u velikoj mjeri nema povjerenja u sistem javnih nabavki, kao niti mehanizme sankcioniranja nepravilnosti. Tek mali broj privrednika bi prijavio korupciju ili neodgovorno trošenje javnih sredstava, dok značajan dio predstavnika poslovne zajednice ne vjeruje da bi njihova prijava imala ikakvog rezultata. Određen broj privatnih kompanija opravdava korištenje privatnih i političkih veza za dobijanje poslova u javnim nabavkama. Prema mišljenju značajnih broja ispitanika,  kompanije u BiH prisiljene učestvovati u koruptivnim radnjama kako bi opstale na tržištu.

Rezultati istraživanja mapiraju ključne slabosti sistema javnih nabavki u BiH i mogu poslužiti kao korisne smjernice donosiocima odluka u BiH za unapređenje regulatornog okvira i praksi u javnim nabavkama.