Transparentnost javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini

Policy memo Analitike ističe prednosti politika otvorenosti u domenu visokog obrazovanja, te daje preporuke kako povećati nivo transparentnosti bosanskohercegovačkih javnih visokoškolskih institucija.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Nivo transparentnosti javnih visokoškolskih institucija u BiH moguće je ocijeniti kao nezadovoljavajući. Tome u prilog ide i činjenica da postojeća legislativa u oblasti visokog obrazovanja u BiH ne postavlja adekvatne temelje za reforme ka otvorenijim i transparentnijim institucijama.

Javne institucije i usluge potrebno je reformirati na način da budu pristupačnije, otvorenije i usmjerenije ka korisnicima, podrazumijevajući pri tome otvorenost i dostupnost javnih informacija, kao i veću uključenost građana u rad institucija. Budući da obrazovanje predstavlja jednu od temeljnih javnih usluga svakog razvijenog društva, neophodno je da se visokoškolske institucije u narednom periodu usmjere ka povećanju svoje transparentnosti, odnosno ka otvaranju svojih informacija prema široj javnosti. Ovaj će korak biti naročito izazovan za visokoškolske institucije u BiH, koje u proteklom periodu nisu učinile značajnije korake na ovome polju.

Ovaj policy memorandum nastoji skrenuti pažnju na principe i prednosti politika otvorenosti u domenu visokog obrazovanja, inicirati širu diskusiju o ovim politikama, te, u konačnici, apelirati na relevantne donosioce odluka da djelovanje u pravcu povećanja transparentnosti visokoškolskih institucija uvrste u svoje programske ciljeve.

Publikacija je rezultat projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.