Web resurs „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata: između zaštite ličnih podataka i interesa javnosti“

Trend anonimizacije sudskih odluka i tužilačkih akata – odnosno skrivanja identiteta pojedinih učesnika u krivičnim postupcima – prouzrokovao je val rasprava u bosanskohercegovačkoj javnosti. Neki anonimizaciju vide kao narušavanje načela transparentnosti i otvorenosti pravosuđa, povredu prava na slobodni pristup informacijama, uvođenje cenzure u medijsko izvještavanje, pa čak i kao čin skrivanja historijskih činjenica. Drugi, pak, u anonimizaciji vide jedini način da se zaštiti pravo na privatnost, odnosno lični podaci učesnika u krivičnom postupku.
 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiUprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaInstitucionalno komuniciranjeTransparentnost i otvorena vlast
Editor

Trend anonimizacije sudskih odluka i tužilačkih akata – odnosno skrivanja identiteta pojedinih učesnika u krivičnim postupcima – prouzrokovao je val rasprava u bosanskohercegovačkoj javnosti. Neki anonimizaciju vide kao narušavanje načela transparentnosti i otvorenosti pravosuđa, povredu prava na slobodni pristup informacijama, uvođenje cenzure u medijsko izvještavanje, pa čak i kao čin skrivanja historijskih činjenica. Drugi, pak, u anonimizaciji vide jedini način da se zaštiti pravo na privatnost, odnosno lični podaci učesnika u krivičnom postupku.

Ovaj dokument je nastao u okviru projekta „Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa: Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku“, koji su implementirali Analitika - Centar za društvena istraživanja i Udruženje tužilaca Federacije BiH, a uz podršku USAID JSDP II. Ovaj web resurs donosi pregled međunarodnih instrumenata i pravnih dokumenata koji su relevantni za razumijevanje problematike uspostavljanja ravnoteže između zaštite ličnih podataka u krivičnom postupku s jedne i interesa pravosuđa, njegove transparentnosti i javnosti s druge strane. Pored toga, web resurs nudi i izbor priručnika, studija, analiza, izvještaja, članaka i smjernica napisanih na lokalnim i/ili stranim jezicima, a s ciljem pružanja podrške budućim istraživačima u ovoj oblasti.


Web resurs je podijeljen na sljedeće sekcije:


1.    Institucije i organizacije
2.    Međunarodni dokumenti
3.    Zakonski okvir
4.    Literatura

 

1. Institucije i organizacije

U ovoj sekciji naveden je pregled nekih od ključnih međunarodnih organizacija i institucija koje su relevantne za ovu oblast, kao i linkovi na pripadajuće web prezentacije takvih institucija u Bosni i Hercegovini.

     1.1.    Međunarodne organizacije i institucije

-    Court of Justice of the European Union. Evropski sud pravde.

-    European Court of Human Rights. Evropski sud za ljudska prava.

-   European Data Protection Supervisor. Evropski supervizor za zaštitu podataka.

-   European Network and Information Security Agency – ENISA.

-    European Union Agency for Fundamental Rights. Agencija Evropske unije za temeljna prava.

-   Consultative Council of European Judges (CCJE). Konsultativno vijeće evropskih sudija.

-   Consultative Council of European Prosecutors (CCPE). Konsultativno vijeće evropskih tužilaca.


    1.2.    Organizacije/Institucije u BiH

-    Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH

-   Centar za sudsku dokumentaciju

-   Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH

-   Ured za odnose s javnošću Suda Bosne i Hercegovine

-   Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

-   Visoko sudsko i tužilačko vijeće
 


2.    Međunarodni dokumenti


Sekcija sadrži pregled nekih od relevantnih pravnih instrumenata i propisa donesenih na međunarodnom planu, a koji su relevantni za razumijevanje problematike zaštite ličnih podataka s jedne i prava na slobodan pristup informacijama, s druge strane.


Dokumenti su navedeni prema međunarodnim organizacijama u čijem okrilju su nastali:


2.1. Ujedinjene Nacije
2.2. Vijeće Evrope
2.3. Evropska Unija


Redoslijed dokumenata u okviru pripadajuće podsekcije predstavljen je hronološki.

    2.1.    Ujedinjene Nacije

-    23.3.1976.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political
Rights
.

Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.


-    29.11.1985.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

-    15.12.1989.
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Drugi Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.


-    1.4.1998.
Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.


-    2007.
Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007).    2.2.    Vijeće Evrope

-    4.11.1950.
European Convention on Human Rights.

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. (prijevod)

-    28.1.1981.
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data.

Konvencija o zaštiti lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

-    25.11.1981.
Recommendation No. R (81) 19 Of the Committee of Ministers to Member States on the access to information held by public authorities.

Preporuka br. R (81) 19 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama, o dostupnosti informacija koje posjeduju javne vlasti.

9.9.1991.
Recommendation no. (91) 10 of the Committee of Ministers to Member States on the communication to third parties of personal data held by public bodies.
Preporuka br. R (91) 10 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o priopćavanju osobnih podataka koje posjeduju javna tijela trećim osobama.

-10.7.2003.
Recommendation Rec (2003)13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings
Preporuka Komiteta ministara Vijeća Evrope Rec(2003)13 o pružanju informacija o krivičnim postupcima putem medija.


-    12.2.2004.
Declaration on freedom of political debate in the media.

Deklaracija o slobodi političke debate u medijima.
 


-    18.06.2009.
Council of Europe Convention on Access to Official Documents (Konvencija Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima)


    2.3.    Evropska Unija

-    24.10.1995.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.


-    20.4.2011.
Advice paper on special categories of data („sensitive data“). Article 29.


-    25.1.2012.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation).

-    29.9.2012.
Rules of Procedure of the Court of Justice.

 


3.    Propisi u BiH


Sekcija obuhvata zakonski okvir i druge propise u BiH koji se u širem smislu odnosi na zaštitu podataka procesuiranih lica, žrtava ili svjedoka, kao i na djelovanje institucija odgovornih za načine prezentiranja podataka javnosti.


Sekcija je podiljena u dvije podsekcije:


3.1. Zakonski okvir
3.2. Podzakonski akti

    3.1. Zakonski okvir

-    „Zakon o Sudu BiH“. Službeni glasnik BiH 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04 i 32/07.

-    „Zakon o sudovima FBiH“. Službeni glasnik FBiH broj 38/05.


-    „Zakon o sudovima RS“. Službeni glasnik RS broj 37/12.
http://www.advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_sudovima_RS_Integralni_tekst.pdf

-    „Zakon o sudovima Brčko Distrikta BiH“. Službeni glasnikBD BIH broj 4/00.

-    „Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka“. Službeni glasnik BiH 3/03, 21/03, 61/04 i 55/05.


-    „Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka FBiH“. Službene novine FBiH broj 36/2003.


-    „Zakon o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku RS“. Službeni glasnik RS 21/2003, 61/2004 i 55/2005.

-    „Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka BD BiH“. Službeni glasnik BD BiH 11/2003 i 8/2007.

-    „Zakon o zaštiti ličnih podataka“. Službeni glasnik BiH broj 49/06.

-    „Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH“.Službeni glasnik BiH 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11.

-    „Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije BiH“. Službene novine FBiH 32/01 i 48/11.

-    „Zakon o slobodi pristupa informacijama RS“. Službeni glasnik RS broj 20/01.

-    „Zakon o slobodi pristupa informacijama Brčko Distrikta BiH“. Službeni glasnik BiH broj 28/00.

-    "Zakon o Tužilaštvu BiH“. Službeni glasnik BiH 24/02 i 42/03.

-    „Zakon o tužilaštvima Republike Srpske“. Službeni glasnik RS broj 55/02.

-    „Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH“. Službeni glasnik BD BiH 4/00, 1/01 i 5/01.
 


    3.2. Podzakonski akti


          3.2.1. Sud BiH:


-    „Pravilnik o ostvarivanju prava pristupa informacijama pod kontrolom suda i saradnji suda sa zajednicom“.

-    „Upute o anomizaciji sudskih odluka, audio/video zapisa, ročišta i drugog informativnog sadržaja“.
 
4.    Literatura


S ciljem podrške budućim istraživanjima o problematici ličnih podataka u sudskim i tužilačkim aktima, sekcija donosi pregled relevantne slobodno dostupne građe na lokalnim ili stranim jezicima.
Izvori su raspoređeni u sekcije:


4.1. Literatura o BiH
4.2. Ostala literatura


    4.1.    Literatura o BiH

-    Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2012. Sarajevo: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, 2013.

-    Human Rights Watch. Looking for Justice: The War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina (2006).

-    OSCE/OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina. Delivering justice in Bosnia and Herzegovina: An Overview of War Crimes Processing from 2005 to 2010. Sarajevo: OSCE/OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, 2011.

-    OSCE/OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina. Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini: Prepreke i preporuke godinu dana nakon usvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Izvještaj u sklopu Projekta za izgradnju kapaciteta i implementaciju naslijeđa. Sarajevo: OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, 2010.

-    Opservatorij ljudskih prava BiH. „Pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka u BiH“.

-    Pajić, Damir. Zaštita osjetljivih svjedoka u krivičnom postupku. Zenica: ANALI Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, s.a.

-    Sali Terzić, Sevima. Anomizacija ili cenzura sudskih odluka? Problemi sa Pravilnikom Suda BiH. Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, 2012.

    4.2.    Ostala literatura

       4.2.1.    Izvještaji i studije

-    Consultative Council of European Prosecutors (CCPE). On the relationship between prosecutors and media. Strasbourg: CCPE, 2013.

-    Darbishire, Helen. Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges, and Opportunities. World Bank Institute, 2011.

-    European Network and Information Security Agency – ENISA. Study on data collection and storage in the EU. Heraklion: ENISA, 2012.

-    Gaebler, Halen. Criminal Records in the Digital Age: A Review of Current Practices and Recommendations for Reform in Texas. Texas: William Wayne Justice Center for Public Interest Law, 2013.

-    Judicial Commission of New South Wales. Media access to court records and exhibits. Sydney: Judicial Commission of New South Wales, s.a.

-    OSCE. Access to Court Decisions. A Legal Analysis of Relevant International and National Provisions. OSCE: Rule of Law Department, 2008.

-    Open Society Justice Initiative. Report on Access to Judicial Information. Open Society Justice Initiative, 2009.

-    Puddephatt, Andrew. Exploring the Role of Civil Society in the Formulation and Adoption of Access to Information Laws: The Cases of Bulgaria, India, Mexico, South Africa, and the United Kingdom. Washington DC, World bank Institute: 2009.

-    Puddephatt, Andrew i Zausmer, Rebecca. Towards open and transparent government. International experiences and best practice. Global Partners and Associates, 2011.

-    Transparency and Accountability Initiative. Open Government Guide. Right to Information: Publish Core Information about Government on a Proactive Basis. Transparency and Accountability Initiative, 2013.

-    Transparency and Accountability Initiative. Right to information A guide to best practice in transparency, accountability and civic engagement across the public sector. Transparency and Accountability Initiative, 2011.

-    The Law Commission. Access to court records, Report 93. Wellington: The Law Commision, 2006.

-    U.S. Department of State. The Freedom of Information Act.Annual Report. Washington: U.S. Department of State. (kompilacija izvještaja)       4.2.2.    Vodiči i smjernice

-    Attorney General's Office. Guidelines on the prosecutor’s role in applications for Witness Anonymity. London: Attorney General's Office, 2012.

-    Commonwealth of Massachusetts District Court Department of the Trial Court. A Guide to Public Access, Sealing & Expungement of District Court Records. Massachusetts: Administrative Office of the District Court, 2010.

-    Court of Appeal of Alberta. Public and Media Access Guide. Alberta: Court of Appeal of Alberta, 2013.

-    Judicial Council Court Technology Advisory Committee Roster. Open courts, electronic access to court  records and privacy. Ottawa: Judicial Council Court, 2003.

-    Open Society Justice Initiative. Transparency and silence: a survey of access to information laws and practices in fourteen countries. New York: Open Society Justice Initiative, 2006.

-    Reagan, Robert Timothy. Sealing Court Records and Proceedings: A Pocket Guide. Washington, Federal Judicial Center, 2010.

-    Second Chance Alliance. Getting and Reading Criminal History Reports in Washington State. Washington: WSP, 2013.

-    The Courts Service. Data Protection General Policy. Dublin: The Courts Service, s.a.

-    The Crown Presecution Service. Witness protection and anonymity. Guide. London: CPS, s.a.

-    Transparency and Accountability Initiative. Open Government Guide. Right to Information: Publish Core Information about Government on a Proactive Basis.       4.2.3.    Članci

-    Ambrose, Meg Leta i Ausloos, Jef. The Right to be Forgotten Across the Pond. Journal of Information Policy 3, 2013, str. 1-23.

-    Baumer, David, Earp, Julia i Poindexter, John. "Internet privacy law: a comparison between the United States and the European Union“, Computers & Security, vol 23, 5, 2004, str. 400-412.

-    Bermann, Sol. "Privacy and Access to Public Records in the Digital Age". Ohio State Public Law Working Paper No. 62; Center for Interdisciplinary Law and Policy Studies Working Paper No. 40, 2006.

-    BIRN. „Žrtve u BiH traže imena počinilaca zločina“, 12.08.2013.

-    Callanan, Matthew D. "Protecting Unconvicted Criminal Defendants: Limiting Iowa’s Rights to Public Access in Search of Greater Protection for Those Defendants Whose Charges Do Not End in Convictions". Iowa Law Review, Vol. 98, 2013.

-    Christian, Gideon Emcee. "A New Approach to Data Security Breaches". Canadian Journal of Law and Technology, Vol. 7, No. 1, str. 149-2009.

-    Duranti, Luciana. "From Digital Diplomatics to Digital Records Forensics". ARCHIVARIA 68, 2009, str. 39–66.

-    Gomes-Velez, Natalie. "Internet Access to Court Records - Balancing Public Access and Privacy“. Loyola Law Review, Volume 51, 2005.


-    Hazell, Robert i Worthy, Ben. Assessing the performance of freedom of information". Government Information Quarterly 27, 2010, str. 352–359.

-    Hood, Christopher. "What happens when transparency meets blame-avoidance?", Public Managment Review 9:2, 2007, str. 191-210.

-    Jacobs, James B. “Mass incarceration and the proliferation of criminal records“. St. Thomas Law Review 3. str. 387-420.

-    Jacobs, James B. i Larrauri, Elena. "Are criminal convictions a public matter? The USA and Spain“.Punishment & Society 2012 14:3, str. 4-22.

-    Leith, Philip i McDonagh, Maeve. "New Technology and Researchers’ Access to Court and Tribunal Information: the need for European analysis ". SCRPTed, Volume 6, Issue 1, April 2009, str. 33-56.

-    McGoldrick, Dominic. "Developments in the Right to Be Forgotten", Human Rights Law Review 13:4, 2013, str. 761-776.

-    Morgenstern, Christine. „Judicial Rehabilitation in Germany - The Use of Criminal Records and the Removal of Recorded Convictions“, European Journal of Probation, Vol. 3, No. 1, 2011, str. 20-35.

-    Moslavac, B. „Zaštita žrtava prema Konvenciji Vijeća Evrope o suzbijanju trgovanja ljudima“.Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15, I/2008, str. 143-175.

-    Petö-Kujundžić, L. „Dijete kao svjedok“. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 11, 1/2004, str. 111-118.

-    Relly, J. E. i Sabharwal, M. "Perceptions of transparency of government policy making: a cross-national study ". Government Information Quarterly, 26(2), 2009, str. 148−157.

-    Salzmann, Victoria. "Are Public Records Really Public? The Collision Between the Right to Privacy and the Release of Public Court Records Over the Internet ", Baylor Law Review, vol 52:2, 2002, str. 355-379.

-    Tembeckjian, Robert H. "Judicial Disciplinary Hearings Should Be Open", Justice System Journal, vol. 28, 3, 2007, str. 419-424.

-    Winn, Peter A. "Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information ", Washington Law Review Association, str. 314-315.

 

 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.