Izvještaj

Uloga religije u društvima zapadnog Balkana

2019

Izvještaj sa konferencije (Tirana, 11-12. jun 2019. godine)

Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH: Izvještaj za 2017-2018. godinu

2018

Treći po redu izvještaj donosi analizu odgovora pravosuđa na korupciju tokom 2017. godine, uz poređenje sa rezultatima monitoringa iz prethodnih godina.

Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju: Izvještaj za 2016-2017. godinu

2018

Rezultati drugog ciklusa monitoringa rada pravosudnih institucija u BiH u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela otkrivaju slične probleme, ali i slabije rezultate po nizu bitnih indikatora.

Izvještaj

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH: Zakonski okvir, politike i prakse 2016-2018.

Dženana RadončićEdin HodžićMidhat Izmirlija
2018

Činjenica da, ni gotovo deset godina nakon što je uspostavljen, sistem zaštite od diskriminacije u BiH još uvijek nije u potpunosti funkcionalan, svakako je razlog za zabrinutost, ali i za pojačan angažman svih onih kojih se ova problematika tiče.

Izvještaj

Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini

2011

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ je izvještaj Mediacentra Sarajevo (www.media.ba) nastao u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika (www.analitika.ba), Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (www.sogfbih.ba) i Savezom opština i gradova Republike Srpske (www.alvrs.com). Izvještaj je kreiran kao rezultat  istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine, čiji je fokus  analiza razvoja elektronske uprave na nivou općina i gradova u BiH.

Izvještaj

Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH

2017

Iako normativni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije u BiH postoji, istraživanja su pokazala da u posljednjih dvadeset godina ona ostaje sveprisutna pojava u bosanskohercegovačkom društvu. Uprkos posebno značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo.http://newsite.analitika.ba/bs/projekti/integritet-kroz-pravdu-neovisni-monitoring-civilnog-drustva-i-procjena-pravosudnog

Izvještaj

Transformativna uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske: Od ex-YU do EU

2016

Fokusirajući se na djelovanje Ustavnog suda Hrvatske, ovaj rad ima za cilj da analizira obim aktivizma Suda u polju tranzicijske ustavne pravde, te njegove uspjehe i propuste u promicanju tranzicije od socijalističkog uređenja ka modernoj ustavnoj demokratiji.

 

Izvještaj

Obećavajuće prve godine rada: Transformativna uloga Ustavnog suda Kosova

2016

Rad tematizira položaj i ulogu Ustavnog suda Kosova kao zaštitnika kosovske demokratije u nastajanju, analizirajući eksterne i interne faktore koji su doprinijeli snažnom glasu i utjecaju Suda na ustavni i politički sistem Kosova. 

Izvještaj

Tranformativna uloga Ustavnog suda Makedonije

2016

Ovaj rad analizira poziciju, nadležnosti, institucionalnu strukturu, djelovanje i jurisprudenciju Ustavnog suda Makedonije kao kreatora politika, identificirajući i elaborirajući propuštene prilike u davanju doprinosa demokratskoj tranziciji i konsolidaciji.  

Izvještaj

Uloga Ustavnog suda Srbije u periodu tranzicije

2016

Rad analizira ulogu Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije, pojašnjavajući njegovu marginalnu i marginaliziranu ulogu u ustavnom i političkom sistemu, te razmatrajući utjecaj brojnih internih i eksternih faktora na poziciju i rezultate rada ovog Suda.