Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju: Izvještaj za 2016-2017. godinu

Rezultati drugog ciklusa monitoringa rada pravosudnih institucija u BiH u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela otkrivaju slične probleme, ali i slabije rezultate po nizu bitnih indikatora.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Ovaj, drugi po redu, izvještaj, zasniva se na rezultatima monitoringa i analize provedene tokom 2016. i 2017. godine, a čiji je osnovni cilj bio evaluirati rad pravosuđa na svim nivoima u BiH u postupanju povodom predmeta korupcije. Pored kvantitativnih podataka o procesuiranju korupcije u BiH, izvještaj nudi i analizu sudske prakse, odnosno kvaliteta rada pravosuđa u ovoj oblasti, kao i evaluaciju transparentnosti pravosudnih institucija kao važnog elementa borbe protiv korupcije. Poređenje sa nalazima pilot izvještaja otkriva slične probleme, ali i zabrinjavajući pad kvaliteta odgovora pravosuđa na korupciju u BiH po nizu bitnih pokazatelja.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.