Monitoring odgovora pravosuđa na korupciju u BiH: Izvještaj za 2017-2018. godinu

Treći po redu izvještaj donosi analizu odgovora pravosuđa na korupciju tokom 2017. godine, uz poređenje sa rezultatima monitoringa iz prethodnih godina.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

U skladu s prethodno utvrđenim metodološkim okvirom koji je detaljno predstavljen u pilot izvještaju, ovaj izvještaj pruža uvid u kvalitet odgovora pravosuđa na korupciju u 2017. godini, te donosi komparativnu analizu statističkih, kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja rada pravosuđa u BiH u toj oblasti u posljednje tri godine. 

Pored kvantitativnih podataka o procesuiranju korupcije u BiH, izvještaj nudi i analizu sudske prakse, odnosno kvaliteta rada pravosuđa u ovoj oblasti, kao i evaluaciju transparentnosti pravosudnih institucija kao važnog elementa borbe protiv korupcije. 

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.