Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH: Zakonski okvir, politike i prakse 2016-2018.

Činjenica da, ni gotovo deset godina nakon što je uspostavljen, sistem zaštite od diskriminacije u BiH još uvijek nije u potpunosti funkcionalan, svakako je razlog za zabrinutost, ali i za pojačan angažman svih onih kojih se ova problematika tiče.

Teme: Ljudska pravaUstav, institucije i politika Pravosuđe i pristup pravdi
Dženana RadončićEdin HodžićMidhat Izmirlija

Download

Naš novi izvještaj nudi analizu institucionalnog odgovora na diskriminaciju, sa akcentom na funkcioniranje ključnih mehanizama zaštite i djelovanje ključnih institucija u sistemu borbe protiv diskriminacije: Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, sudova i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ovaj izvještaj je dio kontinuiranih aktivnosti Centra za društvena istraživanja Analitika na monitoringu i analizi primjene Zakona o zabrani diskriminacije i nastavak prethodnog izvještaja o ovoj problematici za period 2012-2016. Prema već utvrđenom metodološkom pristupu, ovaj izvještaj se fokusira na period 2016-2018. i nastoji odgovoriti na pitanje u kojoj mjeri tri navedene institucije ispunjavaju svoje zakonom propisane nadležnosti u ovoj oblasti te da li je u posljednje dvije godine postignut suštinski napredak u njihovom radu. Izvještaj zaključuju preporuke upućene relevantnim akterima u sistemu zaštite od diskriminacije, sa ciljem njegovog unapređenja, naročito iz perspektive njegovog funkcioniranja u praksi.

Izvještaj na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.