Perspektive kriminalizacije nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera kroz krivične zakone u Bosni i Hercegovini

Pitanje kriminalizacije nezakonitog bogaćenja izazvalo je intenzivne diskusije, kako u naučnim i stručnim tako i u krugovima donosilaca odluka. Dok jedni u tome vide značajne prednosti i efektivan mehanizam zaštite pravnog poretka, drugi upućuju značajne prigovore, koji se u suštini odnose na kršenje osnovnih ljudskih prava i fundamentalnih principa krivičnog prava.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Srđan Vujović

Download

Potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), BiH se, pored ostalog, obavezala da će ozbiljno razmotriti kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja, koje podrazumijeva „znatno uvećanje imovine javnog funkcionera koje se ne može  razumno objasniti s obzirom na njegova zakonita primanja.“

Cilj ovog teksta je da ponudi prikaz prednosti kriminalizacije nezakonitog bogaćenja, ali i najvećih prigovora uvođenju tog krivičnog djela, pritom se osvrćući na izazove za zakonodavca i izazove za praktičare. Tekst ukazuje na to da poseban izazov zaista predstavlja pronalaženje pravog balansa između pravnog principa prema kojem nezakonito stečena imovina ne može da bude zadržana, ponajmanje od strane javnih funkcionera, i pravnih principa koji garantuju zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih pravila krivičnog postupka. Prezentirajući ključne aspekte ovog instituta, te moguće pristupe njegovom uvođenju u pravni sistem BiH, ovaj tekst bi trebalo da posluži kao početna platforma za buduće diskusije i analize koje će polučiti konkretne smjernice za dalje djelovanje u pravcu suzbijanja nezakonitog bogaćenja.

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo BiH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.