Srđan Vujović

Biografija
Dodiplomski studij i magisterij iz kriminologije završio je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Kao autor i koautor objavio je više stručnih i naučnih radova, koji se prvenstveno odnose na etiologiju i fenomenologiju kriminaliteta, kao i na reakciju na kriminalitet.Učestvovao je u kreiranju i realizaciji niza stručnih i naučnih istraživačkih projekata iz oblasti kriminologije. Od 2013. godine obavlja funkciju direktora Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti. Posebno područje njegovog interesovanja su kriminološke teorije, problematika korupcije, maloljetničke delinkvencije i delikata iz mržnje.