Osvrt

Perspektive kriminalizacije nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera kroz krivične zakone u Bosni i Hercegovini

Srđan Vujović
2018

Pitanje kriminalizacije nezakonitog bogaćenja izazvalo je intenzivne diskusije, kako u naučnim i stručnim tako i u krugovima donosilaca odluka. Dok jedni u tome vide značajne prednosti i efektivan mehanizam zaštite pravnog poretka, drugi upućuju značajne prigovore, koji se u suštini odnose na kršenje osnovnih ljudskih prava i fundamentalnih principa krivičnog prava.

Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela

Erna Mačkić
2018

Analiza transparentnosti pravosudnih institucija ukazuje na određene sistemske nedostatke koji moraju biti riješeni kako bi komunikacija pravosuđa s javnošću bila unaprijeđena. Pregled stranica sudova i tužilaštava u BiH pokazuje da se pravila o objavljivanju optužnica i presuda različito primjenjuju.

Osvrt

Uočene slabosti u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini – procesnopravni i organizacionopravni aspekti

Hajrija Sijerčić-Čolić
2018

Iako je Vijeće ministara BiH 2015. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije 2015–2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. u kojima se upozorava na već poznate pogubne posljedice koruptivnih krivičnih djela, još uvijek postoji niz slabosti i problema u njihovom procesuiranju u BiH.

Osvrt

Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja

Jasna Pećanac
2014

Zbog rasparčanosti krivičnog zakonodavstva na četiri zakonodavna nivoa (BiH, FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH), kao i zbog različitog datuma početka primjene novog zakona i različitih rješenja u pogledu propisanih uslova za primjenu pojedinih instituta, maloljetnici u sukobu sa zakonom ne nalaze se u istom položaju na cijelom prostoru naše države. 
Osvrt

Krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti: Ključni problemi iz perspektive njegovog procesuiranja u Bosni i Hercegovini

Sabina Sarajlija
2018

U grupi krivičnih djela protiv službene dužnosti u BiH najveći broj prijava se odnosi na krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. No, prilično su glasne kritike koje ističu da se ova norma izuzetno ekstenzivno primjenjuje, da je neprecizno određena, da se za njom poseže kad nema druge opcije, da su činjenični opisi optužnica i presuda nedovoljno jasni i preopširni, da je potreban oprez i suzdržanost kod primjene ove odredbe, pa čak i da je i samo normiranje ovog djela prevaziđeno.

Osvrt

Ključni problemi u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini: materijalnopravni aspekti

Adela Bejtović Janušić
2018

Razlozi za loše rezultate pravosuđa u BiH u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela su mnogostruki. Kreću se od same prirode fenomena korupcije koja je, zbog interesa samih učesnika, često obavijena velom tajne, usljed čega ju je posebno teško otkriti, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rješenja. Preporuke međunarodnih tijela, ali i uočeni problemi u praksi, nude važne smjernice za izmjene i dopune zakonskog okvira koje bi omogućile napredak u ovoj oblasti.

 

Osvrt

Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Alina Trkulja
2017

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Postojeće obrazovne politike za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih / paralelnih škola poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom”.

Osvrt

Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao faktor efikasnog procesuiranja krivičnih djela korupcije

Ljiljana Filipović
2017

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. 

Osvrt

Potencijal medijacije u slučajevima diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Kosana Beker
2016

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Osvrt

Kako do adekvatne strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije?: moguće lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Vesna Pirija
2017

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.