Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju

Domaće institucije i međunarodni donatori poduzeli su brojne inicijative, u posljednjih deset godina,  kako bi uspostavili i pružili podršku institucijama pravosuđa sposobnim da se nose sa najkompleksnijim oblicima kriminala koji pogađaju bh. društvo, uključujući i visoko-profilirane slučajeve korupcije. Uprkos ovim naporima, generalno stanovište je da „istraga i gonjenje u visoko-profiliranim slučajevima nije na zadovoljavajućem nivou, a ukupan nivo efikasnosti istraga, gonjenja i osuđujućih presuda je nizak“ i da „je volja političara da se pomaknu sa retorike i počnu boriti s korupcijom mala, što uključuje i istrage te osuđujuće presude u visoko-profiliranim slučajevima.“ Također, sveobuhvatni podaci i sistematične procjene procesa korupcije još nedostaju.

Može se zaključiti da je evidentan nedostatak pouzdanih, sveobuhvatnih i javnosti dostupnih informacija o kvalitativnom i kvantitativnom aspektu pravosudnog odgovora na korupciju.

Osnovni cilj projekta „Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju“, jeste jačanje pravosudnog odgovora na korupciju, dok su nešto konkretniji ciljevi: jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za procjenu učinkovitosti pravosudnog odgovora na korupciju te zagovaranje za ciljane i djelotvorne mjere i reforme usmjerene ka jačanju pravosudnog odgovora; i povećanje kvalitete i opsega medijskog izvještavanja o visoko-profiliranim slučajevima korupcije. 

Osim treninga za medije i organizacije civilnog društva, različitih analiza i medijskih izvještaja, u okviru projekta izradit će se sveobuhvatna metodologija za mjerenje efektivnosti pravosudnog odgovora na korupciju u BiH, dok će podaci prikupljeni i obrađeni na temelju ove metodologije biti objedinjeni i objavljeni u vidu cjelovitog godišnjeg izvještaja o procesuiranju slučajeva korupcije u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat finansira Evropska unija i Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

      fodbig.png

Donatori

Evropska unija Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Edin Hodžić