Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela

Analiza transparentnosti pravosudnih institucija ukazuje na određene sistemske nedostatke koji moraju biti riješeni kako bi komunikacija pravosuđa s javnošću bila unaprijeđena. Pregled stranica sudova i tužilaštava u BiH pokazuje da se pravila o objavljivanju optužnica i presuda različito primjenjuju.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Erna Mačkić

Download

Ovaj tekst se bavi pitanjem transparentnosti pravosudnih institucija, sa fokusom na procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini danas. Fokus na predmete korupcije opravdan je posebnim značajem koji pravosuđe ima u borbi protiv korupcije, te posebnim interesom javnosti za ove predmete. Autorica analizira proaktivnu i reaktivnu dimenziju transparentnosti pravosudnih institucija. U fokusu je pitanje koliko je vijesti, saopćenja, optužnica, presuda moguće naći na web stranicama pravosudnih institucija, ali i pitanje ažurnosti i kvaliteta rada pravosuđa u odgovaranju na upite građana i novinara u vezi sa procesuiranjem predmeta korupcije. U zaključku se ukazuje na značajne probleme u kontekstu obje dimenzije transparentnosti pravosudnih institucija, te nude okvirne preporuke za njihovo prevazilaženje.

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo BiH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.