Prijedlog

Preporuke za unapređenje Zakona o zabrani diskriminacije

2015

Novi policy memo Analitike ima za cilj da ukaže na ključne nedostatke koje bi trebalo otkloniti u okviru predstojećih aktivnosti vezanih za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i ponudi niz preporuka kako bi se to moglo učiniti. Preporuke su formulirane prevashodno iz perspektive najboljeg interesa žrtava diskriminacije i stimuliranja efektivnog korištenja mehanizma sudske i zaštite od strane Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Prijedlog

Kako pristupiti izradi akcionog plana Bosne i Hercegovine u okviru Partnerstva za otvorenu vlast?

2015

Nakon što je Bosna i Hercegovina (BiH) 24. septembra 2014. godine postala 65. članica multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), od nje se očekuje da do kraja juna 2015. godine izradi akcioni plan sa listom aktivnosti i prioriteta u oblastima transparentnog i odgovornog rada vlasti, učešća građana u procesu donošenja odluka, te korištenja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za povećanje otvorenosti vlasti.

Prijedlog

Partnerstvo za otvorenu vlast i akciono planiranje: pristup, izazovi i prakse

2014

Policy memo Analitike ukazuje na ključne korake u izradi akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, te daje preporuke kako pristupiti ovom procesu u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog

Transparentnost javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini

2014

Policy memo Analitike ističe prednosti politika otvorenosti u domenu visokog obrazovanja, te daje preporuke kako povećati nivo transparentnosti bosanskohercegovačkih javnih visokoškolskih institucija.

Prijedlog

Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

2014

Zakone o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini potrebno je unaprijediti tako da, po uzoru na druge zemlje, propisuju obavezu institucija vlasti da proaktivno objavljuju informacije koje posjeduju.

Prijedlog

Ka politikama otvaranja podataka u posjedu javnih institucija u BiH

2014

Policy memo Analitike ističe prednosti otvaranja javnih podataka u posjedu organa vlasti, te doprinosi raspravi o potrebi otvaranja podataka u Bosni Hercegovini.

Prijedlog

Krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti: nepreciznost norme

2013

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika identificira niz problema koji negativno utječu na efikasno procesuiranja krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje je u gotovo identičnoj formulaciji propisano u sva četiri važeća krivična zakona u BiH. 

Prijedlog

Ka proaktivnoj transparentnosti u Bosni i Hercegovini

2013

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika ukazuje na to da se u zakonski okvir o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini trebaju uključiti i odredbe o proaktivnom objavljivanju informacija u posjedu javnih institucija. 

Prijedlog

Zašto BiH treba pristupiti Partnerstvu za otvorenu vlast

2013

Policy memo Analitike ističe razloge zbog kojih bi Bosna i Hercegovina trebala pristupiti međunarodnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.