Prijedlog

Monitoring i evaluacija pravosudnog sistema: neka metodološka pitanja i njihove implikacije na mjerenje odgovora pravosuđa na korupciju

2018

Ovaj tekst nudi pregled nekih od ključnih izazova i mogućih pristupa monitoringu rada pravosuđa, s nadom da će potaknuti diskusiju u stručnim krugovima o novim, inovativnim modelima koji bi mogli ponuditi cjelovitiju sliku rada, propusta i izazova pravosuđa u BiH, s posebnim fokusom na procesuiranje korupcije.

Prijedlog

Transparentnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini

2018

U Bosni i Hercegovini se već godinama radi na unapređenju transparentnosti pravosudnih institucija. Iako su postignuti određeni pomaci na tom planu, rezultati su daleko od zadovoljavajućih.

Prijedlog

Prepreke za donošenje javnih politika zasnovanih na činjenicama - slučaj Bosne i Hercegovine

2018

Jedna od ključnih izazova u domenu donošenja i implementacije javnih politika u BiH jeste hronični nedostatak analitičkih kapaciteta javnih institucija ali i drugih aktera. Iako postoji regulatorni okvir koji bi trebao osigurati adekvatnost procesa izrade javnih politika, manjak analitičkih kapaciteta čini te formalne preduvjete uglavnom nedjelotvornim.

Prijedlog

Izmjene i dopune zakonskog okvira za zaštitu od diskriminacije u BiH: Ostvareni pomaci i potrebna unapređenja

2018

Usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije 2016. godine, BiH je dobila znatno unaprijeđen zakonski okvir u ovoj oblasti.

Prijedlog

Aktivne politike zapošljavanja u BiH: Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke?

2016

Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke u sklopu aktivnih politika zapošljavanja (APZ) tema je novog policy memoa Analitike. Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nedovoljno su razvijene i potrebna je reforma kako bi se postigli željeni rezultati.

Prijedlog

Međunarodna pomoć i demokratizacija medija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije

2016

Policy memo „Međunarodna pomoć i demokratizacija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije“ daje pregled primljene pomoći od međunarodne zajednice i njen utjecaj na proces demokratizacije medija u zemljama zapadnog Balkana.

Prijedlog

Preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

2016

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

Prijedlog

Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

2016

Aktuelne aktivnosti na donošenju novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nužan su i dobrodošao korak u pravom smjeru – jačanja statusa i nezavisnosti Institucije. Tekst Prijedloga, koji je formuliralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predviđa značajna unapređenja, ali otvara i brojna pitanja te ostavlja mnogo razloga za zabrinutost.

Prijedlog

Reforme tržišta rada u BiH: Fleksibilnost bez sigurnosti?

2015

Policy memo Analitike ukazuje na aktuelne rasprave i iskustva država Evrope u domenu tržišta rada, s posebnim osvrtom na debatu o fleksibilnosti i sigurnosti, a koje mogu poslužiti za bolje razumijevanje trenutne situacije i pomoći u definiranju pristupa reformama u BiH.

Prijedlog

Preporuke za unaprjeđenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2015

Ovaj policy memo ima za cilj ukazati na ključne nedostatke u zakonskom okviru koji regulira pravnu zaštitu u postupcima javne nabave u BiH, te ponuditi preporuke za prevazilaženje uočenih nedostataka.