Perspektive i razvoj javnih radiotelevizijskih servisa: slučaj Albanija

Ova studija razmatra razvoj javnih radiotelevizijskih servisa u Albaniji analizirajući ključne aspekte njegova funkcionisanja,  kao što su regulatorni okvir, finansiranje i digitalizacija, uzimajućui u obzir specifičnosti šireg socio-kulturološkog i političkog konteksta. 

Teme: Demokratizacija i medijiInstitucionalno komuniciranje
Blerjana BinoBesart Kadia

Download

Studija ima za cilj da analizira izazove i perspektive javnih radiotelevizijskih servisa u političkom i socio-ekonomskom kontekstu u Albaniji i da ponudi preporuke koje bi mogle pomoći javnom RTV servisu da se adekvatnije prilagodi procesima i zbivanjima u zemlji.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).