Najveći problem javnih servisa na Balkanu su politički pritisci

Rezultati istraživanja, i potreba za promišljanjem radikalno drugačijeg pristupa radu javnih servisa u regionu, bili su tema diskusije tokom konferencije „Budućnost javnih servisa na Zapadnom Balkanu: Tranzicija bez kraja?“ koja je održana je u Sarajevu 18. i 19. maja. Na konferenciji je učestvovalo više od 20 izlagača s univerziteta, iz istraživačkih instituta, regulatornih tijela, javnih RTV servisa i drugih relevantnih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Austrije, Njemačke, Švicarske, Mađarske, Poljske i Velike Britanije.

Cilj konferencije bio je razmotriti ulogu, funkcionisanje i budućnost javnih RTV servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Srbiji – uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se ovi servisi razvijali te ulogu koju je Evropska unija igrala u ovim procesima.

Uz političke pritiske, problem koji dijele javni servis odnose se i na modele prikupljanja pretplate, uglavnom, nisu efikasni, a taj problem je posebno izražen u Bosni i Hercegovini. Potpunu finansijsku stabilnost u regiji ima jedino Hrvatska radio-televizija, što joj nije omogućilo da se odupre političkim pritiscima koji su u posljednje vrijeme sve učestaliji, zaključio je Davor Marko, istraživački saradnik u Analitici.

Jedan od zaključaka konferencije jeste da se o digitalizaciji ne razgovara na adekvatan način, da je javna diskusija svedena na tehnički aspekt, i na proces prelaska na digitalno emitovanje putem terestrijalne prenosne mreže, proces u koji Bosna i Hercegovina još nije ušla.

Jedan od panelista konferencije bio je i Andrey Georgievich Rikhter iz OSCE-ovog ureda za slobodu medija, sa sjedištem u Austriji, koji je u obraćanju medijima javne servise opisao kao "gladnu i napuštenu djecu koja ne mogu sama opstati".

Iz perspektive javnih servisa na konferenciji je govorio Milan Trivić, direktor BH Radija 1, koji kazao da društvo i politika nisu svjesni stanja u kojem se javni servisi u Bosni i Hercegovini nazale, što može dovesti do gašenja javnih servisa. 

Zaključak konferencije jeste da tranzicija iz državnih medija u javne servise još traje, da je to dugotrajan proces, koji se treba promišljati radikalno drugačije, i u koji treba uključiti ključne aktere, počev od međunarodnih aktera, lokalnih, uključujući stručnu javnost, stručna tijela, ali i političare, kao i same građane koji na kraju i treba da imaju najviše koristi od nezavisnih i objektivnih javnih servisa. 

Ova konferencija organizirana je u sklopu projekta “Perspektive i razvoj javnih medijskih servisa: Komparativna studija razvoja javnih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, kojeg finansira Swiss National Science Foundation kroz program SCOPES (Naučna saradnja između Istočne Evrope i Švicarske).