Starosna dob: Novi osnov diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije proširuju krug zabranjenih osnova, uvodeći, pored ostalih, i dob kao jednu od ličnih karakteristika po kojima je diskriminacija eksplicitno zabranjena. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Kosana Beker

Download

U fokusu ovog komentara je problematika zabrane diskriminacije na osnovu starosnog doba, u poređenju sa drugim ličnim svojstvima na osnovu kojih je diskriminacija zabranjena. Autorica ukazuje na to da je diskriminacija na osnovu starosnog doba najčešće zabranjena u sferi zapošljavanja i radnih odnosa, a samo sporadično u drugim oblastima. Pored toga, obim izuzetaka od principa jednakog postupanja u ovom slučaju je mnogo širi nego kod ostalih ličnih svojstava. U tom smislu, za sudove je važno da vode računa o tome da li postoji objektivno i razumno opravdanje za različit tretman po ovom osnovu. Referirajući na relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde EU, autorica sugerira neke od kriterija koje treba uzeti u obzir pri odlučivanju u takvim situacijama.  

Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

jednakost_za_sve.png