Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda

Ovaj drugi po redu zbornik Analitike okuplja tekstove koji, sa fokusom na relevantnu jurisprudenciju, tematiziraju kompleksnu problematiku prava na slobodu od diskriminacije iz perspektive Evropskog suda za ljudska prava.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Editor

Download

Osnovni cilj ove publikacije, koja ima i karakter svojevrsnog vodiča, jeste ponuditi prikaz jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava  u ovoj oblasti u evolutivnoj perspektivi, i to kroz tri ključne tematske cjeline: osnovi diskriminacije, oblici diskriminacije, te izuzeci od principa jednakog tretmana.  

Zbornik sadrži ukupno četiri teksta, od kojih prva dva obuhvataju dvije ključne teme kada je riječ o samom konceptu zaštite od diskriminacije u sistemu Evropske konvencije za ljudska prava. Tekst Zlatana Meškića bavi se zabranjenim osnovama, odnosno karakteristikama na osnovu kojih neopravdano razlikovanje u tretmanu predstavlja diskriminaciju. Drugi tekst, čiji je autor Mario Reljanović, nudi bogat prikaz oblika diskriminacije i njihovog razumijevanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Pored ova dva, u zbornik su uvrštena i dva teksta koji su prethodno objavljeni na web stranici Centra za društvena istraživanja Analitika, koji elaboriraju treću ključnu temu u ovoj oblasti: izuzetke od principa jednakog tretmana. Prvi tekst u ovoj tematskoj cjelini, autorice Vanje Kovač, ukazuje na ključne pristupe razumijevanju izuzetaka od jednakog tretmana, odnosno opravdanja različitog postupanja u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i relevantnim direktivama Evropske unije. Zaključni tekst ovog zbornika, koji je napisala Amila Kurtović, dotiče se jednog od posebno bitnih izuzetaka od jednakog tretmana – stvarnog i odlučujućeg uslova za obavljanje zanimanja – i to iz perspektive zabrane nošenja vjerskih simbola na radnom mjestu. 

Iskreno se nadamo da će ova publikacija biti od koristi širokom krugu zainteresiranih za problematiku diskriminacije i antidiskriminacijskog prava u BiH, ali i u drugim državama bivše Jugoslavije.

Zbornik na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.
 
Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

jednakost_za_sve.png