Antidiskriminacijsko zakonodavstvo, politike i prakse u BiH: postignuća, problemi i perspektive

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Gotovo deset godina nakon uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, ključni mehanizmi i institucionalni akteri još uvijek se suočavaju sa brojnim izazovima i problemima. Neki pomaci su napravljeni, ali funkcionalan antidiskriminacijski sistem u BiH i dalje je više aspiracija nego realnost.

Osnovna namjera ovog događaja jeste da okupi ključne aktere u ovoj oblasti kako bi se u konstruktivnom dijalogu sagledala postignuća i ključni izazovi, identifikovali prioriteti i skicirala agenda u domenu borbe protiv diskriminacije u BiH za naredni period. 
 

PROGRAM KONFERENCIJE

Radni jezik: jezici BiH i engleski (simultani prevod obezbijeđen)

09.00 – 09.30   Registracija 

09.30 – 09.45   Uvodna riječ organizatora 

PANEL 1: Dosadašnje funkcioniranje sistema za zaštitu od diskriminacije

09.45 – 10.00  Sudska zaštita od diskriminacije (Dženana Radončić, Pravni
                         fakultet Univerziteta u Zenici)

10.00 – 10.15  Djelovanje Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH
                         (Midhat Izmirlija, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)
                      
10.15 – 10.30  Prikupljanje podataka i izvještavanje o diskriminaciji
                         (Edin Hodžić, Centar za društvena istraživanja Analitika)

10.30 – 10.50  Djelovanje nevladinog sektora u ovoj oblasti
•    Promotivne aktivnosti: postignuća i iskustva (Maida Muminović, Mediacentar Sarajevo)
•    Lokalne inicijative, kapaciteti i stanje na terenu u BiH (Diana Šehić, Prava za sve)

10.50 – 11.10 Diskusija 

11.10 – 11.30 Pauza za kafu

PANEL 2: Ključni izazovi i naredni koraci u ovoj oblasti

11.30 – 11.45  Centralna institucija za zaštitu od diskriminacije (Hajrija 
                         Adžamija, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH)

11.45 – 12.00  Izazovi i aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i 
                         izbjeglice BiH u prikupljanju podataka (Emina Pašić,
                         nezavisna ekspertica)

12.00 – 12.15  Pravna pomoć i podrška žrtvama diskriminacije 
                         (Emir Prcanović, Vaša prava BiH) 

12.15 – 12.30  Antidiskriminacijska agenda nevladinog sektora
                         (Darko Pandurević, Sarajevski otvoreni centar)

12.30 – 12.50  Diskusija

12.50 – 13.00  Završna riječ 

13.00 – 14.00  Ručak

Program događaja možete preuzeti OVDJE.

Ovaj događaj organizuje se u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

 

 

 

Programi: Javno pravo