Javno pravo

Program Javnog prava i ljudskih prava ima za cilj da podržava uvođenje politika koje će pomoći da se unaprijedi poštivanje i provođenje ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na status marginaliziranih grupa i manjina.

Najadekvatniji način da se javno pravo sagleda iz perspektive građanskih potreba i interesa je kroz prizmu ljudskih prava. Kada je riječ o osiguravanju poštivanja međunarodno priznatih ljudskih prava, post-konfliktni napredak BiH bio je prilično ograničen. Nizom aktivnosti, koje uključuju istraživanja, edukacije, zagovaranje, jačanje svijesti, Analitika nastoji podržati: (a) procese reforme ustava; (b) razvoj politika koje će omogućiti svim građanima BiH jednaka prava za učešće u političkim pitanjima, te kandidiranje za javnu službu na svim nivoima vlasti; (c) razvoj uprave koja uključuje manjine i pruža više informacija o političkom učešću manjina, kao i o razumijevanju problema povezanih sa tim učešćem; (d) provođenje anti-diskriminacijske legislative u praksi; (e) razvoj programa i politika zasnovanih na istraživanjima, ekspertizi i najboljim komparativnim praksama, a usmjerenih ka implementaciji predstojeće sveobuhvatne Strategije tranzicione pravde BiH.

Projekti
Publikacije

2019

2018

2014

2017

2016

2015

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.
Mario Reljanović, Midhat Izmirlija, Edin Hodžić, Dženana Radončić

2013

2012

2011

Policy brief: Kako reformirati Predsjedništvo BiH?
Edin Hodžić, Nenad Stojanović
Policy brief: Kako reformirati Dom naroda PS BiH?
Edin Hodžić, Nenad Stojanović
Novi-stari ustavni inženjering
Edin Hodžić, Nenad Stojanović

2010

Događaji