Intersekcijska diskriminacija: Spori put od teorije do zakonodavstva i sudske prakse

Praksa sudova u evropskim državama u pogledu višestruke diskriminacije generalno je oskudna i ne pruža adekvatne smjernice u pogledu postupanja u tim predmetima.

Teme: Ljudska pravaPravosuđe i pristup pravdi
Amila Kurtović

Download

Intersekcijska diskriminacija – koja podrazumijeva diskriminaciju po više osnova koji se međusobno prepliću i ukrštaju –  je aktuelna tema u akademskim krugovima još od devedesetih godina prošlog stoljeća. No, kako autorica ističe, zakoni koji reguliraju zaštitu od diskriminacije u Evropi još uvijek u najboljem slučaju prepoznaju “običnu” višestruku diskriminaciju kao jedan od oblika neopravdanog nejednakog postupanja. Istovremeno, praksa nacionalnih sudova u evropskim državama u ovom domenu gotovo je zanemariva.

Evropski sud za ljudska prava je 2017. godine donio značajnu presudu u predmetu Carvalho Pinto de Sousa Morais protiv Portugala, koji se ticao upravo problematike intersekcionalnosti, premda se u samom tekstu presude ne koristi taj termin. 

Autorica nudi analizu pomenutog predmeta i ističe da, unatoč njegovom značaju u rasvjetljavanju nekih aspekata ovog oblika diskriminacije, Sud još uvijek nije ponudio konkretnije smjernice za postupanje u predmetima koji sadrže elemente višestruke, a naročito intersekcijske diskriminacije.

Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE

Publikacija je objavljena u okviru projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autorica ove publikacije je odgovorna za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.