Osvrt

Javni organi i proaktivno objavljivanje informacija u BiH: Kako izuzetke pretvoriti u pravilo

Dino Jahić
2015

Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u BiH nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju, što odstupa od novijih međunarodnih standarda. Ipak, istraživanje je pokazalo da su, uprkos nedostatku jedinstvene legislative i organizovanog sistemskog pristupa ovom pitanju, određene javne institucije u BiH uspjele ostvariti značajne rezultate u oblasti proaktivne transparentnosti.

Policy brief

Javne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini

Nevena RšumovićTarik JusićJavne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini
2014

Unatoč sve većem rastu broja korisnika interneta u Bosni i Hercegovini, politike i prakse web-prisustva javnih institucija u ovoj zemlji tek djelomično korespondiraju međunarodnim standardima i trendovima, što, u krajnjem, negativno utječe na ukupnu transparentnost i otvorenost javnih institucija.

Policy brief

Regulacija mobinga u Bosni i Hercegovini u kontekstu Zakona o zabrani diskriminacije

Mario Reljanović

Borba protiv diskriminacije i mobinga u posljednjim je decenijama rezultirala donošenjem posebne zakonske regulative u gotovo svim evropskim državama. Ipak, u zakonodavstvu BiH kompleksna problematika mobinga je nedovoljno regulisana, ne samo zbog teorijski neutemeljenog regulatornog pristupa zasnovanog na potpunom poistovjećivanju diskriminacije i zlostavljanja na radu, već i zbog čitavog niza normativnih praznina u aktuelnom zakonskom okviru.

Izvještaj

Mapiranje ključnih prepreka za ravnopravno učešće privrednih subjekata u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

2015

Izvještaj Centra za društvena istraživanja Analitika se bazira na rezultatima istraživanja, provedenog tokom 2014. godine, čiji je osnovni cilj bio identificirati ključne prepreke s kojima se privredni subjekti u BiH suočavaju u postupcima javnih nabavki u BiH.

Policy brief

Ključni problemi u javnim nabavkama u BiH: Iskustva privrednih subjekata

2015

Policy brief "Ključni problemi u javnim nabavkama u BiH: Iskustva privrednih subjekata" sumira glavne rezultate istraživanja o preprekama sa kojima se privredni sektor suočava u postupcima javne nabavke u BiH.

Komentar

Predmet Queer Festival: Sloboda okupljanja i zabrana diskriminacije

Boris Topić
2015

Nasilje nad učesnicima prvog Sarajevo Queer Festivala, bilo je povod da Udruženje Q uputi apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog propusta nadležnih organa da osiguraju adekvatne mjere za zaštitu njihovih prava zagarantovanih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali i zbog neefikasne istrage, odnosno identifikacije i sankcionisanja počinilaca.

Komentar

Pogrešna logika dokazivanja u antidiskriminacionim predmetima: Slučaj Vrhovnog suda Federacije BiH

Aleksandra Ivanković
2015

Autorica Ivanković-Tamamović na primjeru slučaja Janja Martina Katović protiv općine Glamoč, ukazuje na pogrešnu primjenu diskriminacionog zakonodavstva i pravila dokazivanja u antidiskriminacionim postupcima od strane Vrhovnog suda Federacije BiH.

Izvještaj

Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive institucionalnog razvoja

Mirna Jusić
2014

Istraživanje prezentirano u ovoj studiji urađeno je kako bi se na sistematičan način upoznali sa praksama mjesnih zajednica širom BiH i na osnovu toga ponudile preporuke za unapređenje njihova rada.

Policy brief

Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: Ključni nedostaci pravnog okvira i prijedlozi rješenja

Boris Topić
2014

Policy brief Analitike analizira institut kolektivne tužbe unutar postojećeg zakonodavnog okvira u BiH, kao jednog od mehanizama zaštite od diskriminacije, koja organizacijama civilnog društva pruža mogućnost pokretanja parničnog postupka u slučaju diskriminacije većeg broja lica.

Prijedlog

Partnerstvo za otvorenu vlast i akciono planiranje: pristup, izazovi i prakse

2014

Policy memo Analitike ukazuje na ključne korake u izradi akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, te daje preporuke kako pristupiti ovom procesu u Bosni i Hercegovini.

Prijedlog

Transparentnost javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini

2014

Policy memo Analitike ističe prednosti politika otvorenosti u domenu visokog obrazovanja, te daje preporuke kako povećati nivo transparentnosti bosanskohercegovačkih javnih visokoškolskih institucija.

Fakti

Rezultati ankete: Visok stupanj nepovjerenja u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

2014

Analitika je provela istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Izvještaj

Proaktivna transparentnost u BiH: stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih rješenja

Alen Rajko
2014

U okviru nove studije u izdanju Analitike, autor Alen Rajko analizira na koji način je proaktivno objavljivanja informacija, kao neodvojiv dio prava na pristup informacijama, regulirano u Bosni i Hercegovini te na temelju glavnih nalaza predlaže potrebne intervencije u legislativi.

Policy brief

Zanemareni standard u BiH: Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

2014

Policy brief Analitike daje pregled i analizu aktuelnih propisa u Bosni i Hercegovini relevantnih za reguliranje proaktivnog objavljivanja informacija u posjedu javnih organa.

Fakti

Rezultati istraživanja: Dostupnost informacija na službenim web - prezentacijama javnih organa Bosne i Hercegovine

2014

Analitika je izvršila analizu službenih web-prezentacija 66 javnih organa Bosne i Hercegovine sa ciljem utvrđivanja razine transparentnosti, odnosno dostupnosti javnih informacija.

Prijedlog

Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

2014

Zakone o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini potrebno je unaprijediti tako da, po uzoru na druge zemlje, propisuju obavezu institucija vlasti da proaktivno objavljuju informacije koje posjeduju.

Prijedlog

Ka politikama otvaranja podataka u posjedu javnih institucija u BiH

2014

Policy memo Analitike ističe prednosti otvaranja javnih podataka u posjedu organa vlasti, te doprinosi raspravi o potrebi otvaranja podataka u Bosni Hercegovini.

Policy brief

Lični podaci u sudskim i tužilačkim aktima: argumenti za i protiv anonimizacije

Amra MehmedićEdin HodžićEmina Ćerimović
2014

„Lični podaci u sudskim i tužilačkim aktima: argumenti za i protiv anonimizacije“, naslov je policy briefa, koji elaborira neke od ključnih parametara za reguliranje pitanja tretmana ličnih podataka u aktima pravosudnih institucija koji se objavljuju na internetu. Brief je zasnovan na na studiji „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH: (Ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima“, objavljenoj 2014. godine u izdanju Analitike.
Izvještaj

Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH – analiza propisa, politika i praksi

Amra MehmedićEdin HodžićEmina Ćerimović
2014

Studija „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH: (Ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima“ nudi sistematičnu analizu kompleksne problematike pristupa informacijama koje su u posjedu pravosudnih institucija u BiH, sa fokusom na lične podatke učesnika u krivičnom postupku.
Radni materijal

Međunarodna podrška i demokratizacija medija na Zapadnom Balkanu: komparativna studija

Kristina IrionTarik Jusić
2013

Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana utjecali  programi međunarodne podrške medijima. Koristeći komparativni istraživački pristup, rad povezuje fenomene demokratizacije medija i međunarodne podrške medijima, te analizira utjecaje lokalnog političkog konteksta na implementaciju tih programa.