Stručna rasprava na temu transparentnosti u javnim nabavkama u BiH

Adresa:

Hotel Jelena, Bulevar mira 3, Brčko

Centar za društvena istraživanja Analitika 17.06.2015. je u Brčkom organizovao stručnu raspravu pod nazivom „Transparentnost javnih nabavki u BiH: Dometi i ograničenja novog zakonskog okvira“, čiji je cilj bio potaknuti raspravu o tome u kojoj mjeri novi zakonski okvir osigurava adekvatan nivo transparentnosti u javnim nabavkama u BiH, te na koji način bi se transparentnost mogla unaprijediti.

Princip transparentnosti predstavlja jedan od ključnih principa pravednog i funkcionalnog sistema javnih nabavki i podrazumijeva dostupnost svih relevantnih informacija koje omogućavaju zainteresiranim subjektima da budu upoznati sa pravilima i procedurama koje se primjenjuju u procesu javnih nabavki. Zakon o javnim nabavkama BiH, koji se primjenjuje od novembra 2014. godine, propisao je niz novih rješenja koja trebaju doprinijeti unaprijeđenju transparentnosti javnih nabavki u BiH.

Međutim, učesnici stručne rasprave ukazali su na neophodnost daljeg unaprijeđenja transparentnosti sistema javnih nabavki, sa fokusom na veću dostupnost informacijama o planiranim javnim nabavkama, provođenju postupaka javne nabavke za ugovore male vrijednosti, kriterijima za evaluaciju ponuda i realizaciji ugovora o javnim nabavkama. U tom kontekstu, transparentno provođenje javnih nabavki doprinijelo bi većoj odgovornosti javnih organa, efikasnijoj kontroli trošenja javnih sredstava kao i jačanju povjerenja predstavnika poslovnog sektora i javnosti u sistem javnih nabavki.

Stručna rasprava okupila je ključne aktere u oblasti javnih nabavki, u prvom redu predstavnike javnih institucija, udruženja poslodavaca i privrednih komora u BiH, kao i nevladinih organizacija koje se bave monitoringom javnih nabavki u BiH.

Nermina Voloder, Centar za društvena istraživanja

Transparentnost javnih nabavki u BiH: ključni nedostaci i prijedlozi rješenja,
Nermina Voloder, Centar za društvena istraživanja Analitika
 

Perspektive razvoja transparentnog sistema javnih nabavki u BiH,
Kenan Efendić, Centar za istraživačko novinarstvo
 


Perspektive razvoja transparentnog sistema javnih nabavki u BiH,
Ivan Kutleša, Ministarstvo pravde BiH
 

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlast