Prednosti E-nabavki u sistemu javnih nabavki u BiH

Elektronske javne nabavke u brojnim zemljama koriste se kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanja ušteda u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini, sistem elektronskih javnih nabavki uspostavljen je krajem 2014. godine, no još uvijek se nalazi u ranoj fazi razvoja. Na portalu javnih nabavki BiH dostupna su e-obavještenja o javnim nabavkama, no nisu stvoreni uslovi za razvoj ostalih faza e-nabavke. Ovo su neki od nalaza stručne rasprave "E-Nabavke u službi efikasnijeg sistema javnih nabavki u BiH" održane 28.4. u Tuzli u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika.

„E-nabavke nisu samo važan segment reforme e-uprave unutar Europske unije, nego je njihov razvoj i nivo usklađenosti predmet monitoringa i evaluacije izvještaja o napretku na tranzicijskom putu Bosne i Hercegovine prema članstvu. Uspostavljanje jedinstvenog portala za e-nabave www.ejn.gov.ba kreiralo je temelj za uspostavljanje efikasnog sustava e-nabava u BiH. Zbog toga, trenutne opcije i mogućnosti koje portal pruža i treba shvatiti samo kao temelj, odnosno početnu fazu u razvoju e-nabava“, kazao je Ivan Kutleša, ekspert u oblasti javnih nabavki.

Prednosti e-nabavki su u osnaživanju načela transparentnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, zdrave konkurencije i najbolje vrijednosti za novac. Stoga, cilj ove stručne rasprave bio je ukazati na glavne prepreke u razvoju sistema e-nabavke u Bosni i Hercegovini, kao i moguća napredna rješenja u ovoj oblasti. U tom kontekstu,  predstavljene su preporuke za unapređenje sistema elektronskih javnih nabavki u BiH, koje su nastale kao rezultat studije u izdanju Centra za društvena istraživanja Analitika.

„Budući koraci u nadogradnji portala e-Nabavke su dostavljanje ponuda od ponuđača, otvaranje pristiglih ponuda, evaluacija pristiglih ponuda te izrada mobilne aplikacije za Android i iOS operativne sisteme“, kazao je Dario Kihli iz Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Ovaj događaj dio je projekta „Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije. Projekat zajednički provode Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Više informacija o projektu možete pronaći OVDJE.

Programmes