Održani radni sastanci u Tuzli, Mostaru i Sarajevu u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije"

Sastanak u Tuzli pod nazivom "Jačanje saradnje u borbi protiv diskriminacije u BiH: Stanje i perspektive" održan je 24. oktobra 2014. godine, a za cilj je imao upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima, iskustvima i planovima relevantnih aktera u oblasti antidiskriminacije, te identificiranje mogućih načina unaprjeđenja saradnje s ciljem efikasne borbe protiv diskriminacije u BiH.

Ovaj projekat stavlja važan akcenat na aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH. Stoga se na sastanku namijenjenom organizacijama civilnog društva u Mostaru, održanom 28. novembra 2014. godine, govorilo o aktuelnostima u oblasti borbe protiv diskriminacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa fokusom na dvije tematske oblasti – diskriminaciji u obrazovanju i zapošljavanju. 

Zakon o zabrani diskriminacije BiH definira i mobing kao jedan od oblika diskriminacije. Mobing i dalje predstavlja značajan problem u BiH, o čemu govori i činjenica da se najveći broj predmeta Institucije ombudsmena za ljudska prava u oblasti diskriminacije odnosi upravo na mobing. No, borba protiv ovog oblika diskriminacije dijeli sudbinu slabe implementacije antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH. Upravo zbog toga su mobing i Zakon o zabrani diskriminacije bili tema drugog po redu radnog sastanka u Sarajevu koji je održan 16. decembra 2014. godine na kojem su se u otvorenoj diskusiji sa ključnim akterima identificirale glavne prepreke i utvrdili mogući načini saradnje i zajedničkog djelovanja u borbi protiv mobinga u BiH. 

Svi sastanci su dio projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“, koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH. Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.

 

U saradnji sa: Mediacentar Sarajevo, Prava za sve i Vaša prava BiH

Programmes