Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije

Centar za društvena istraživanja Analitika, u partnerstvu sa Mediacentrom Sarajevo, Prava za sve i Vaša prava BiH od augusta 2014. godine implementira projekat „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Kratak opis projekta: Različite forme diskriminacije u BiH su prisutne u različitim aspektima života, a posebno među ranjivim skupinama, kao što su žene, Romi, osobe sa onesposobljenjima i LGBTQ populacija. Iako je usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije važan korak naprijed u suzbijanju i eliminiranju svih oblika diskriminacije u BiH, pojedina zakonska rješenja nisu u najboljem interesu žrtava diskriminacije. Pored toga, zbog čitavog niza problema u praksi, antidiskriminacijski zakonski okvir se ne primjenjuje u punom obimu i u dovoljnoj mjeri.

Projekat se fokusira na promoviranje aktivnije uloge organizacija civilnog društva u sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH, te na zagovaranje unaprjeđenja i efektivne implementacije pravnog okvira koji regulira ovu oblast. Neki od ključnih problema pravnog okvira na koje će se ovaj projekat fokusirati su: proceduralni nedostaci, nepovoljan režim kolektivne tužbe, te nedovoljna komplementarnost antidiskriminacijskih postupaka pred Ombudsmenom BiH i sudovima.

U okviru prve godine projekta bit će pripremljene tri kraće policy analize, kao i pet policy memoa/bilješki o važnim antidiskriminacijskim predmetima. Pored toga, bit će organiziran i stručni panel sa sudijama, te godišnji skup svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, a bit će organizirani i redovni sastanci sa relevantnim predstavnicima institucija vlasti, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je doprinos sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH kroz promoviranje aktivnijeg učešća organizacija civilnog društva u implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje saradnje i izgradnja strateškog partnerstva organizacija civilnog društva, ključnih institucija vlasti i sudova kako bi se unaprijedio pravni okvir u oblasti zaštite od diskriminacije i osigurala njegova efektivna implementacija.

Trajanje projekta: 11 mjeseci (31/07/14 – 30/06/15)

Vrijednost projekta: 52.818 USD

Partneri: Mediacentar Sarajevo, Prava za sve, Vaša prava BiH

Donatori: USAID i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH)

Više o AD programu možete saznati na portalu www.diskriminacija.ba.

Publikacije

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Mario Reljanović, Midhat Izmirlija, Edin Hodžić, Dženana Radončić
Download

Donatori

USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II Fond otvoreno društvo BiH

Osoblje

Edin Hodžić
Tarik Jusić
Aida Malkić
Dženana Hrlović
Jelena Hadžiosmanović

Collaborators

Boris Topić
Aleksandra Ivanković
Mario Reljanović

Partneri

Mediacentar Prava za sve Vaša prava BiH