Razvoj proaktivne transparentnosti u Bosni i Hercegovini: Ključni faktori (ne)uspjeha

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da je većina institucija na web stranicama ne objavljuje relevatne informacije o svom radu, a ne postoje ni adekvatne javne politike niti institucionalna spremnost za primjenu principa proaktivnog objavljivanja informacija.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast

Download

Proaktivna transparentnost još uvijek predstavlja novinu u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, a tek je manji broj institucija pristupio implementaciji ovog koncepta. Istraživanja pokazuju da na web stranicama značajnog broja institucija nisu objavljene ni osnovne informacije o njihovom rukovodstvu, strukturi, nadležnostima, budžetu i programima. Na loše rezultate u domenu transparentnosti utjecali su brojni faktori kao što su, između ostalog, zastarjeli i fragmentirani zakonski okvir, nerazvijena administrativna kultura unutar institucija, konzervativno tumačenje propisa, te nizak nivo znanja javnih službenika o osnovnim principima proaktivne transparentnosti. 

U ovom policy briefu detaljno su elaborirani ključni faktori koji doprinijeli niskom stepenu proaktivne transparentnosti većine javnih institucija na nivou BiH, kao i faktori koji doveli do, istina rijetkih, primjera dobre prakse.  Na osnovu analize, formulirane su i preporuke za kreiranje povoljnijeg okruženja za primjenu standarda i principa proaktivne transparentnosti

Publikaciju možete možete preuzeti OVDJE

Ova je publikacija nastala u okviru projekta “Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizirano je u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”, koji finansira Evropska unija.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Analitike – Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, GIZ-a, niti stavove Evropske unije.