Rezultati istraživanja o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini

Analitika je u maju 2016. godine provela istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stepen proaktivne transparentnosti javnih institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine.

Teme: Transparentnost i otvorena vlast

Download

Istraživanje je obuhvatilo 68 web-stranica institucija na nivou BiH, pri čemu je analizirana dostupnost informacija iz šest kategorija: budžet, javne nabavke, strateški dokumenti, operativne informacije, organizacijske informacije, informacije i dokumenti propisani Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH. Prilikom definiranja istraživačkog pristupa korišteni su standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH, koje je izradila radna grupa u okviru Programa jačanja javnih institucija, a koji sadrže specifikaciju svih informacija i dokumenata koje bi javne institucije trebale proaktivno objavljivati u okviru svake od šest kategorija informacija.

Rezultati istraživanja ukazuju na relativno nizak stepen proaktivne transparentnosti institucija obuhvaćenih ovim istraživanjem, a najmanje se objavljuju informacije o budžetu i platama zaposlenika. Također, značajan broj institucija ne objavljuje godišnje planove rada,  izvještaje o radu te informacije o javnim nabavkama. Ipak, ovim istraživanjem zabilježene su, između ostalog, i određene dobre prakse i pozitivni trendovi u domenu proaktivne transparentnosti. Rezultati istraživanja mogu se preuzeti putem ovog linka.

Ova publikacija je nastala u okviru projekta „Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini“ koji u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizovano je u okviru projekta „Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi“, koji finansira Europska unija.

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Analitike – Centra za društvena istraživanja i ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, GIZ-a, niti stavove Evropske unije.