Unapređenje sistema zaštite porodica sa djecom u Federaciji BiH

Sistem socijalne zaštite u BiH još uvijek je bez adekvatnog zakonodavnog i institucionalnog okvira, što rezultira neefikasnošću sistema te nedovoljnom i nejednakom distribucijom socijalne zaštite. Situacija u ovoj oblasti je posebno kompleksna u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), a posebno zbog izuzetno decentraliziranog sistema socijalne zaštite i podjele nadležnosti u oblasti socijalne zaštite između FBiH i deset kantona.

Projekat "Unapređenje sistema zaštite porodica sa djecom u Federaciji BiH" ima za cilj da poboljša policy debate te unaprijedi i katalizira proces donošenja odluka u oblasti socijalne zaštite, s posebnim naglaskom na sistemu zaštite i podrške porodicama sa djecom u FBiH. Glavni proizvod ovog projekta je policy analiza za nadležno ministarstvo na nivou FBiH, sa ciljem pružanja pregleda statusa, svih slabosti i prednosti postojećeg regulatornog okvira, kao i da predloži moguće načine reforme politika u oblasti zaštite za porodice sa djecom u FBiH.

Trajanje projekta: 2.5 mjeseca (01/09/14 – 15/11/15)

Ukupna vrijednost projekta: 13.450 KM

Donator: Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) USAID-a

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini USAID-a

Osoblje

Mirna Jusić
Edin Hodžić
Selma Zulić