Sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini: Zanemareni potencijal aktivnih socijalnih politika

Unatoč lošem stanju i performansama bh. ekonomije, visokoj stopi siromaštva i velikom broju osoba u stanju socijalne potrebe, sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini je nedovoljno razvijen i neefikasan.

Teme: Socijalna zaštitaAnaliza javnih politika

Download

Dosadašnje analize identifikuju tri osnovna niza problema sistema socijalne pomoći u BiH: fiskalna neodrživost, niska efikasnost i nejednakosti u pristupu socijalnoj pomoći.

Ipak, u aktuelnim raspravama o nedostacima i mogućim reformama sistema socijalne zaštite, uglavnom se zanemaruje problem nedovoljne usklađenosti i neintegriranosti socijalnih politika sa politikama tržišta rada, odnosno nedovoljno razvijena aktivacijska komponenta socijalnih mjera. Iako je u zemljama Evropske unije ovo pitanje odavno dospjelo na agendu donosilaca odluka, u BiH su se debate o sistemu socijalne pomoći uglavnom koncentrirale oko ranije navedena tri niza problema.

Stoga je glavni cilj ovoga teksta predstaviti aktuelne politike i trendove EU u oblasti socijalnih politika, naročito se fokusirajući na aktivacijsku dimenziju ovih politika, te analizirati postojeće stanje i institucionalni okvir u BiH u ovom kontekstu. Na osnovu identificiranih nedostataka, formulirano je nekoliko preporuka sa ciljem unapređenja postojećeg sistema socijalne zaštite u pravcu stvaranja pretpostavki za realizaciju njegove inkluzivne funkcije i implementacije aktivnih socijalnih politika.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta "(Ne)jednakosti u socijalnoj zaštiti: višerazinska analiza intersekcionalnosti u pružanju socijalne pomoći - komparativna studija", koga u suradnji implementiraju European Policy Institute - Skopje i Centar za društvena istraživanja Analitika. Projekat je realiziran uz finansijsku podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Policy brief na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.