Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru

Pravo na pristup informacijama u Bosni i Hercegovini nije na odgovarajući način zaštićeno, budući da institucije koje su zadužene za nadzor provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH ne posjeduju snažne kontrolne mehanizme niti resurse za provođenje nadzora u ovoj oblasti.

Ovo je jedan od zaključaka policy briefa "Pravo na pristup informacijama u BiH: Ka efektivnijem institucionalnom okviru", koji analizira kako je na institucionalnom nivou riješeno pitanje nadzora i provedbe zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH, te koje su slabe tačke postojećeg sistema.

Teme: Transparentnost i otvorena vlastUprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaInstitucionalno komuniciranje

Download

Kao polazna osnova za ovu analizu, razmatrani su principi koji definiraju optimalni institucionalni okvir za nadzor provedbe slobodnog pristupa informacijama, kao i prakse u drugim zemljama. Potom su dati pregled nadležnih institucija za provedbu zakonâ o slobodi pristupa informacijama u BiH, gdje je fokus stavljen na nadležnosti ovih institucije, njihovu ulogu kao zaštitnika prava na pristup informacijama, kao nužne preduslove za provođenje efektivnog nadzora nad provedbom zakona.

Na osnovu glavnih nalaza, formulirana su dva niza prijedloga za poboljšanje provođenja slobodnog pristupa informacijama u BiH. Jedan od prijedloga ukazuje na nužna unapređenja u okviru postojećeg institucionalnog okvira, odnosno mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se jačali kapaciteti i uloga Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH. Drugi niz preporuka odnosi se na kreiranje novog institucionalnog okvira – uspostavljanje ureda povjernika za zaštitu prava na pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka u BiH, koji bi imao snažne ovlasti da nametne poštivanje zakona.

Cilj ovog rada jeste pokrenuti konstruktivnu javnu raspravu o mogućim rješenjima na institucionalnom nivou, koja će doprinijeti boljoj i učinkovitoj zaštiti prava na pristup informacijama u BiH.

Publikacija je rezultat projekta Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi, koji finansira Evropska unija.

Vezane Publikacije

Zanemareni standard u BiH: Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

Nevena Ršumović ,  Tarik Jusić ,  Javne institucije i internet: politike i prakse u Bosni i Hercegovini