Završena međunarodna konferencija o diskriminaciji u Sarajevu

Adresa:

Hotel Europe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

U organizaciji Fonda otvoreno društvo BiH i Analitike, u Sarajevu je 13. juna 2013. godine održana konferencija „Kako do efikasne sudske zaštite of diskriminacije? BiH, regija, globalna iskustva“.

Cilj konferencije bila je analiza uloge sudova i drugih aktera u nastojanju da se osigura Ustavom BiH zagarantovano pravo svakog pojedinca na zaštitu od diskriminacije. Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini na snazi je od 2009. godine. Iako odredbe Zakona donose značajne inovacije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije pred sudovima, njihova primjena u praksi još nije na zadovoljavajućem nivou. Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskih okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi, u izdanju Analitike, između ostalog je pokazao da u praksi sudovi često pogrešno interpretiraju ključne inovacije u parničnom postupku za zaštitu od diskriminacije, poput prebacivanje tereta dokazivanja na tuženog. Također, zakonom propisana hitnost antidiskriminacijskog postupka u pravilu se ne poštuje.

Tematski okvir konferecije sačinjavale su lekcije naučene kroz prve predmete u ovoj oblasti u BiH, ključni problemi prepoznati do danas u procesuiranju diskriminaciji, te uloga sudova i drugih aktera koji učestvuju u postupku. Problematika u primjeni načela „preraspodjele tereta dokazivanja“ i izazovi u osiguranju efektivne zaštite od viktimizacije pobudili su posebnu pažnju publike, pa se i kasnija diskusija u najvećoj mjeri bazirala na ovim problemima. Pored toga, učesnici konferencije diskutirali su i o ulozi pravobranilaca i nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije, te iskustvima zemalja regije i praksama međunarodnih organizacija u kontekstu lekcija značajnih za BiH.  

Konferenciji je prisustvovalo preko 50 učesnika, predstavnika vladinih i pravosudnih institucija, te nevladinih organizacija i međunarodnih eksperata u oblasti diskriminacije.

Konferencija je dio aktivnosti Anti-diskriminacijskog programa Fonda otvoreno društvo BiH, koji povezuje partnere iz civilnog sektora koji se bave pitanjem zaštite ljudskih prava i borbom protiv diskriminacije, a cilj programa je da se postojeći pravni i zakonski okvir efektivnije iskoristi za prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije u BiH. Aktivnosti programa odvijaju se uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH.

Više informacija o antidiskriminacijskom programu Fonda otvoreno društvo BiH možete pronaći na web stranici www.diskriminacija.ba.

 

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo