U Neumu održana konferencija o krivičnim djelima povezanim s mržnjom

Adresa:

Neum, Bosna i Hercegovina

U organizaciji Udruženja tužilaca Federacije BiH i Analitike - Centra za društvena istraživanja, 10. oktobra 2013. godine u Neumu je održana konferencija o krivičnom djelu izazivanja mržnje i krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.


Primarni cilj konferencije bio je da doprinese razumijevanju temeljnih kategorija i standarda specifičnih za ova krivična djela, kao i da se pokrene dijalog o ovoj složenoj oblasti krivičnog prava među pravnim profesionalcima u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na tužioce. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika  – tužilaca državnog, okružnih i kantonalnih tužilaštava, Tužilaštva Brčko Distrikta, te predstavnika međunarodnih organizacija.

Tokom konferencije elaborirani su različiti aspekti efikasne implementacije zakonskih odredbi koje se odnose na krivična djela povezana s mržnjom. Diskutujući o ključnim preprekama s kojim se tužioci suočavaju u ovoj oblasti, panelisti su posebno naglasili nedostatak konzistentnih standarda i definicija osnovnih pojmova koji se odnose na krivično djelo izazivanja mržnje, razdora i netrpeljivosti, nedovoljno širok spektar sankcija za ovo krivično djelo (npr. ni u jednom krivičnom zakonu, osim u KZ Republike Srpske, nije propisana mogućnost izricanja novčane kazne za to djelo), te problem nejasnih nadležnosti za procesuiranje krivičnog djela izazivanja mržnje (imajući u vidu da je isto krivično djelo propisano u sva četiri krivična zakona u Bosni i Hercegovini). Posebno je naglašeno da je sudska praksa u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti krajnje nedosljedna i da ne doprinosi pojašnjenju ključnih standarda koji se odnose na krivična djela povezana s mržnjom u bh. kontekstu, jer su presude u tim predmetima u pravilu nedovoljno obrazložene. Dodatni i intenzivniji angažman stručnjaka i pravnih profesionalaca je neophodan kako bi se osiguralo učinkovito i dosljedno procesuiranje ovih krivičnih djela.

Drugi panel bio je fokusiran na kompleksna pitanja vezana za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje koje izvršavaju maloljetnici,  psiho-socijalne uvjete koji do njih dovode, te strategije prevencije tih krivičnih djela. Panelisti su naglasili da ovaj fenomen u BiH nije dovoljno istražen. Također, naglašeno je da postoje mehanizmi prevencije ove vrste maloljetničke delikvencije koji se uspješno primjenjuju u drugim zemljama, te da je potrebna njihova primjena i u BiH, sa posebnim fokusom na školsku djecu i programe obrazovanja o toleranciji. Konačno, segment krivičnog prava u BiH koji se odnosi na maloljetnike potrebno je unaprijediti, kako bi mogao adekvatno odgovoriti na krivična djela povezana s mržnjom počinjena od strane maloljetnika.. U tom kontekstu, posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju uvjeta za učinkovitu primjenu alternativnih sankcija, sa fokusom na odgojne preporuke, koje su naročito relevantne za ovu vrstu krivičnih djela.

Ova konferencija je organizirana u okviru jednogodišnjeg projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Cilj projekta je stvaranje preduslova za kreiranje snažnijeg partnerstva ključnih aktera u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH, kao i osiguravanje odgovarajuće platforme za dugoročnu edukaciju, podizanje svijesti i aktivizam u ovoj važnoj oblasti u bh. kontekstu.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo