Procjena učinka javnih politika

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 h (09:45h – 15:45h)

Trener: Niko Grubešić, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde BiH, Sektor za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije

Ciljevi treninga: 
-    Upoznavanje sa konceptom, vrstama i principima procjene učinka propisa
-    Upoznavanje sa postupkom i instrumentima procjene propisa

Opis: Procjena učinka ključni je alat za sistematsku analizu potencijalnih pozitivnih ili negativnih efekata prijedloga propisa. To se posebno odnosi na fiskalne, ekološke, društvene, pravne i druge potencijalne implikacije predloženih politika. Ovaj modul će polaznicima omogućiti sistematski pregled dostupnih alata i pristupa za provođenje procjene učinka propisa i integraciju procjene učinka propisa u redovne aktivnosti državnih službenika.

Teme/Sadržaj:
1)    Općenito o procjeni učinaka,
2)    Vrste procjene učinaka i obrasci za procjenu učinaka,
3)    Postupak procjene učinaka,
4)    Instrumenti za unaprjeđenje kvaliteta propisa.

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.
 

Plan treninga:

Registracija:               09:45-10:00 (15 min)

Sesija 1:                     10:00-11:30 (90 min)

1)    Općenito o procjeni učinaka:
•    Pojam procjene učinaka
•    Ciljevi procjene učinaka
•    Osnovna načela procjene učinaka
•    Primjena drugih propisa
2)    Vrste procjene učinaka i obrasci za procjenu učinaka:                             
•    Prethodna procjena učinaka
•    Sveobuhvatna procjena učinaka
3)    Postupak procjene učinaka:
•    Provedba procjene učinaka
•    Analiza stanja i utvrđivanje problema
•    Utvrđivanje ciljeva
•    Utvrđivanje mogućih rješenja
•    Procjena fiskalnih, ekonomskih, socijalnih i okolišnih učinaka mogućih rješenja
•    Kombiniranje metoda kvalitativne i kvantitativne procjene učinaka
•    Mjerila očekivane vjerojatnosti nastanka učinaka
•    Procjena rizika, neizvjesnosti i prepreka
•    Konzultacije

Pauza za kafu:           11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2:                     11:45-13:15 (90 min)

1)    Postupak procjene učinaka (nastavak 3)):
•    Usporedna analiza predloženih rješenja
•    Rezultati procjene učinaka i predlaganje najpovoljnijih rješenja
•    Okvir za praćenje, izvještavanje i ocjenu
•    Definicija i vrste pokazatelja
•    Kriteriji za procjenu kvaliteta pokazatelja
•    Praćenje i izvještavanje o provedbi propisa
•    Srednjoročna odnosno ex post ocjena propisa
•    Ocjenjivački kriteriji
•    Ocjenjivački postupak

Ručak:                        13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3:                     14:15-15:45 (90 min)

1)    Koordinirajuća i kontrolna tijela:
•    Kontrolna tijela
•    Centralno koordinirajuće tijelo
•    Postupak razmatranja sveobuhvatne procjene i nacrta i prijedloga propisa
•    Elektronski sistem podrške
2)    Stručno osposobljavanje i usavršavanje:
•    Nadležnost i obuhvat stručnog osposobljavanja i usavršavanja
•    Priručnici za procjenu učinaka i izradu propisa
•    Zajednica praktičara
3)    Instrumenti za unaprjeđenje kvaliteta propisa:
•    Strategija i Akcioni plan
•    Praćenje i izvještavanje o provedbi Strategije, Akcijskog plana i Aneksa I.
4) Prijelazne i završne odredbe:
•    Imenovanje koordinatora za procjenu učinaka
•    Usklađivanje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
•    Usklađivanje Poslovnika o radu
•    Usklađivanje Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvješća o radu u institucijama BiH
•    Objavljivanje priručnika
•    Donošenje plana i programa obuke za procjenu učinaka i izradu propisa
•    Izrada i objavljivanje Priručnika za procjenu učinaka
•    Dogradnja BPIMIS informacijskog sustava
•    Izrada i usvajanje Strategije i Akcionog plana
•    Imenovanje članova Stručnog radnog tijela
•    Upravni nadzor
•    Srednjoročna i ex post ocjena

Kraj treninga:              15:45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3610

O treneru: 
Niko Grubešić je magistar prava, pomoćnik ministra pravde BiH u Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije. Objavljivao je radove u naučnim publikacijama sa temama iz građansko-pravne oblasti. Koautor priručnika za izradu propisa u institucijama BiH i obrazloženja propisa, kao i Priručnika za polaganje stručnog upravnog ispita. Izlagač na mnogim radionicama i okruglim stolovima iz različitih oblasti. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Strateško planiranje, Izrada pravnih propisa u institucijama BiH, Upravni postupak i upravni spor, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BIH, Zakon o radu u institucijama BiH, Kancelarijsko poslovanje, Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim upravnim organizacijama. 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

Teme: Institucionalno komuniciranje