Monitoring i evaluacija pravosudnog sistema: neka metodološka pitanja i njihove implikacije na mjerenje odgovora pravosuđa na korupciju

Ovaj tekst nudi pregled nekih od ključnih izazova i mogućih pristupa monitoringu rada pravosuđa, s nadom da će potaknuti diskusiju u stručnim krugovima o novim, inovativnim modelima koji bi mogli ponuditi cjelovitiju sliku rada, propusta i izazova pravosuđa u BiH, s posebnim fokusom na procesuiranje korupcije.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

U posljednjih desetak godina intenzivirane su aktivnosti na globalnom planu kako bi se razvili odgovarajući metodološki instrumenti na osnovu kojih bi se omogućilo što pažljivije praćenje rada pravosuđa i što preciznije uočavanje trendova u pogledu uspješnosti pravosudnih institucija u praksi. U fokusu pažnje različitih aktera u pravosuđu sve više su metodologije, kategorije i indikatori koji omogućavaju sagledavanje stanja pravosudnog sistema na različitim nivoima: od stanja vladavine prava općenito do praćenja i mjerenja učinka sudija i tužilaca.

Osnovni je cilj ovog teksta prezentirati neke od bitnih problema, dilema i mogućih metodoloških pristupa monitoringu i analizi rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na procesuiranje korupcije kao oblasti koja je već dugo predmet naročite pažnje i domaće javnosti i međunarodnih aktera.

Publikaciju na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.