Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao faktor efikasnog procesuiranja krivičnih djela korupcije

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Ljiljana Filipović

Download

U novom osvrtu Analitike, sutkinja Ljiljana Filipović se bavi problematikom kvaliteta optužnica i presuda kao faktora efikasnosti pravosuđa, najprije kroz uvid u međunarodne standarde posvećene kvalitetu sudskih i tužilačkih akata, te fokusiranjem na pitanje da li domaće krivično zakonodavstvo omogućava traženi nivo kvaliteta optužnica i presuda. Zatim, autorica analizira kvalitet 50 slučajno odabranih optužnica i presuda za koruptivna krivična djela iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, koje su pravosnažnost stekle u 2015. godini. U ubjedljivoj i argumentiranoj analizi, sutkinja Filipović zaključuje da kvalitet analiziranih pravosudnih akata nije na zadovoljavajućem nivou. S tim u vezi, formulirane su i preporuke usmjerene na poboljšanje kvaliteta pravosudnih akata, ali i jasnoće i preciznosti zakonskih odredaba koje se odnose na njihov sadržaj.

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja “Analitika” i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja “Analitika” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.