Tarik Jusić

Istraživački saradnik / Osnivač

Ekspertize

Demokratizacija i mediji

Media policy

Strateške komunikacije

Biografija

Dr. Tarik Jusić, Istraživački saradnik i osnivač Centra za društvena istraživanja Analitika. Tarik Jusić doktorirao je na Institutu za publicistiku i komunikologiju Univerziteta u Beču i magistrirao političke nauke na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Od 2009. do 2013. godine, kao docent na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (www.ssst.edu.ba) držao je predmet "Mediji i politika". U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru Evropskog regionalnog master programa iz demokratije i ljudskih prava (ERMA), predavao je metodologiju istraživačkog rada. Od jula 2002. do novembra 2011. radio je kao istraživač, programski direktor i programski savjetnik u Mediacentru Sarajevo (www.media.ba). Od 2006. do 2010. bio je urednik u online magazinu "Puls demokratije". Objavio je više naučnih i stručnih radova i urednik je nekoliko knjiga na temu razvoja medija u Bosni i Hercegovini i u regionu jugoistočne Evrope.kourednik

Radno Iskustvo

Od 9/2009  Izvršni direktor, Analitika - Centar za socijalna istraživanja, Sarajevo, BiH

Od 9/2009  Nerezidentni saradnik, Center for Media, Data and Society, CEU School of Public Policy, Central European University, Budimpešta, Mađarska

9/2009 - 2/2013  Docent na Odsjeku za političke znanosti i internacionalne relacije, SSST - Fakultet znanosti i tehnologije, Sarajevo, BiH

7/2002 - 11/2011  Direktor programa, Mediacentar Sarajevo, Sarajevo, BiH

9/2008 - 9/2009  Visiting Fellow, Centar za medije i komunikacijske studije, Centralno-evropski univerzitet, Budimpešta, Mađarska

7/2006 - 12/2009  Urednik, Puls demokratije online magazin, Sarajevo, BiH

2/2000 - 11/2001 Istraživač, Mediaplan Institut, Sarajevo, BiH

Obrazovanje

Doktorat, humanističke i socijalne znanosti, Univerzitet u Beču (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien) Naslov disertacije: Mediji, snaga i kolektivni identiteti: Uloga medija u inter-etničkim relacijama

Magistar političkih znanosti, Centralno-evropski univerzitet, Odsjek za političke znanosti u Budimpešti, Mađarska (Naslov master teze: Mediji kao oružje: Uloga medija u inter-etničkim konfliktima)

Bachelor žurnalistike, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Odsjek za žurnalistiku, Sarajevo, BiH.