Snežana Mišić Mihajlović

Biografija

Članica Upravnog odbora Analitike


Snežana Mišić Mihajlović radi u MDP Inicijativama (www.mdpinicijative.ba) na poziciji koordinatora za promociju Aarhuske konvencije. Diplomirala je mašinstvo na Univerzitetu u Tuzli, a magistrirala u oblasti nauke i javnih politika o životnoj sredini na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (CEU). Bavi se problematikom učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou, sa fokusom na odlučivanje o pitanjima zaštite životne sredine, strateškog planiranja i među-sektorske saradnje. Posjeduje iskustvo u svim fazama upravljanja projektnim ciklusom, a naročito u metodama evaluacije projekata i programa.