Jasna Pećanac

Biografija
Jasna Pećanac diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine. Od 2003. godine radila je kao zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Kantona Sarajevo. Tu dužnost je obavljala do 2008. godine, kada je imenovana za federalnog tužioca Federalnog tužilaštva FBiH. U periodu 2002.- 2007. kontinuirano je sarađivala sa NVO “Save The Children” UK, kada je kao koautor, a u saradnji sa radnom grupom i misijom OSCE-a, izradila nacrt Pravilnika o primjeni odgojnih preporuka u FBiH. Bila je član radne grupe za izradu i usvajanje Strategije protiv maloljetničkog prestupništva za BiH za period 2006.-2010. godine, a od sredine 2008. do 2010. godine učestvovala u radu Koordinacionog tijela za praćenje provedbe aktivnosti iz Akcionog plana navedene strategije, u svojstvu eksperta radne grupe za primjenu alternativnih odgojnih mjera. Bila je član stručnog tima koji je, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNICEF BiH, sačinio Nacrt strateškog dokumenta Djeca u sukobu sa zakonom u BiH 2011.-2014. (Strateško usmjeravanje aktivnosti). U prvoj polovini 2012. godine bila je član Radne grupe Vlade FBiH za aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom. Autorica je niza radova koji se tiču maloljetničke delinkvencije, te učesnica velikog broja seminara i okruglih stolova; instruktor je na seminarima za obuku sudija i tužilaca koje iz ove oblasti organizuje CEST FBiH.