Hajrija Sijerčić-Čolić

Biografija

Dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavila veći broj naučnih i stručnih radova s područja krivičnog procesnog prava, evropskog krivičnog prava, zaštite ljudskih prava, maloljetničkog krivičnog procesnog prava, alternativnih oblika reakcije na kriminalitet (koncept restorativne pravde), izvršnog krivičnog prava. Objavljuje tekstove u domaćim stručnim časopisima, kao i stranim pravnim časopisima indeksiranim u međunarodnim referentnim publikacijama.