Učešće zainteresovanih strana prilikom donošenja javnih politika

Adresa:

Hotel NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45h – 15:45h)

Trener: Dr. Dragan Golubović, profesor prava, pravni ekspert na CBGI projektu „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“

Ciljevi treninga: 
•    Upoznavanje sa principima javnih konsultacija
•    Uvod u pravnu prirodu javnih konsultaciju
•    Upoznavanje sa međunarodnim standardima i dobrim praksama javnih konsultacija
•    Upoznavanje institucionalnog okvira za javne konsultacije u BiH 

Opis:
Učešće zainteresovanih strana putem javnih konsultacija prilikom donošenja javnih politika važan je aspekt reforme javne administracije i indikator je stupnja razvoja demokratskih institucija društva. Tako su u BiH usvojeni važni elementi pravnog okvira kojima se uređuje oblast javnih konsultacija, a uspostavljen je i sistem e-konsultacija koji je proces javnih konsultacija na nivou BiH učinio znatno efikasnijim i transparentnijim. U tom smislu, ovaj modul ponudiće detaljan uvid u ključne principe, mehanizme, efekte i izazove kada je riječ o implementaciji pravnog okvira za javne konsultacije u BiH, uzimajući pri tome u obzir i međunarodne standarde i dobre prakse u toj oblasti.   

Teme/Sadržaj:
•    Značaj učešća zainteresovanih strana prilikom donošenja javnih politika („javne konsultacije“): ratio i prednosti javnih konsultacija u kreiranju javnih politika; definicija zainteresiranih strana; javne konsultacije kao dio reforme javne uprave; značaj javnih konsultacija u procesu evropskih integracija. 
•    Pravna priroda javnih konsultacija: zasebno pravo ili derivat drugih prava?; razlika između javnog zagovaranja i lobiranja.
•    Međunarodni dokumenti od značaja za provođenje javnih konsultacija u BiH.
•    Pravni okvir za javne konsultacije u BiH: analiza Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te portala „eKonsultacije“.  

Metode nastave:
•    Predavanja
•    Interaktivne vježbe
•    Pitanja i odgovori
•    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09:45-10:00 (15 min)
Sesija 1: 10:00-11:30 (90 min)
-    Ciljevi seminara, metodlogija, i plan rada 
-    Terminološka razgraničenja: učešće zainteresovanih strana ili učešće javnosti  u kreiranju javnih politika? učešće u procesu kreiranja javnih politika ili učešće u procesu donošenja političkih odluka?
-    Ratio, prepoznate koristi i eventualni rizici od  učešća zainteresovanih strana u procesu kreiranja javnih politika;
-    Pravna priroda učešća zainteresovanih strana : zasebno pravo ili derivat drugih prava?; razlika između javnog zagovaranja i lobiranja.
-    Relavatni međunarodni dokumenti za učešće zaintesovanih strana u BiH.
            
Pauza za kafu: 11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2: 11:45-13:15 (90 min)
-    Pravni okvir za učešće zainteresovanih strana u kreiranju javnih politika: relevantni pravni propisi i njihova primjena:  analiza Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te portala „eKonsultacije“.  
-    Proces  učešća zainteresiranih strana u kreiranju javnih politika step-by-step: Priručnik za 

Ručak: 13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3: 14:15-15:45 (90 min)
-    Nastavak sesije 2.
-    Praktična vježba.
-    Završna razmatranja. 

Kraj treninga: 15:45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3612

O treneru:
Dr Dragan Golubović je profesor prava, pravni ekspert na CBGI projektu „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“, faza I-III, i stalni član Savjeta eksperata za neprofitno pravo Vijeća Evrope.  U poslednjih 20 godina radio je kao međunarodni ekspert u preko 20 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, na međunarodnim  projektima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava, reforme javne uprave, građanske participacije u kreiranju i primjeni javnih politika, i socijalne ekonomije. U Bosni i Hercegovini radi od 1998. godine na višegodišnjim projektima u gore navedenim oblastima. Kao pravni ekspert na CBGI projektu učestvovao je u izradi novih Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, izmjenama Jedinstvenih pravila u izradi pravnih propisa u institucijama BiH, i kreiranju portala „eKonsultacije“ za provođenje javnih konsultacija u institucijama BiH. Koautor je priručnika o primjeni novog režima javnih konsultacija (eKonsultacije) u institucijama BiH, koji je urađen u saradnji Ministarstva pravde BiH i CBGI projekta.  

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

ANALITIKA.png  CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

Teme: Institucionalno komuniciranje